پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2016-03-01

عنوان : ( مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم )

نویسندگان: زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بررسی رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در افراد معتاد، تحت درمان و سالم است. 144 نفر مرد به شیوه در دسترس پرسشنامه رفتارهای رانندگی لجونن و همکاران (2004) همراه با ویژگی¬های فردی را پاسخ دادند. یافته¬ها نشان داد بین سه گروه در میزان رفتارهای پر خطر رانندگی، اعم از خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و لغزش¬ها و تعداد تصادفات تفاوت معنادار وجود دارد. در گروه معتاد فقط رابطه تخلفات و تعداد تصادفات، در گروه تحت درمان همه روابط بین تخلفات معمولی، تخلفات پرخاشگرانه، خطاها و لغزش¬ها با تعداد تصادفات معنادار بود. در گروه سالم هیچ¬یک از روابط معنادار نبود. در نتیجه افراد معتاد و تحت درمان نسبت به افراد سالم میزان رفتار پرخاشگرانه، لغزش، خطا و تعداد تصادف بیشتری در رانندگی گزارش دادند. تعداد تصادفات آنها با تخلفات رانندگی¬شان ارتباط بیشتری داشت. با هدف کاهش میزان تصادفات، بررسی وضعیت اعتیاد رانندگان قبل از دریافت گواهینامه یا تمدید آن پیشنهاد می¬شود.

کلمات کلیدی

, ترافیک, افراد معتاد, سوانح رانندگی, تخلفات رانندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055434,
author = {طبیبی, زهرا},
title = {مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترافیک، افراد معتاد، سوانح رانندگی، تخلفات رانندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم
%A طبیبی, زهرا
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2016

[Download]