آموزش و ارزشیابی, دوره (8), شماره (32), سال (2016-3) , صفحات (79-91)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل )

نویسندگان: زکیه عادلی پور , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل و با روش پژوهش ارزیابانه انجام شد. بدین منظور از میان نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی که در سال‌های 1393- 1391 توسط وزارت آموزش و پرورش تولید شده‌اند؛ 18 نرم‌افزار انتخاب و با استفاده از چک لیست 20 گویه‌ای محقق ساخته ارزیابی شدند. روایی محتوایی ابزار با تأیید 3 نفر از متخصصان مربوطه و پایایی آن با کدگذاری مجدد 15 درصد نرم‌افزارها توسط کدگذار دوم محاسبه و برابر 84/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که میانگین اصل یکپارچه سازی در سطح نامطلوب، میانگین اصول مسئله محوری و فعال سازی در سطح نسبتاً مطلوب و میانگین اصول نمایش و کاربست در سطح مطلوب قرار دارند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزارهای آموزشی به جز اصل یکپارچه‌سازی، سایر اصول اولیه آموزش مریل را در سطح قابل قبولی دارا هستند

کلمات کلیدی

ارزیابی؛ نرم‌افزار آموزشی؛ اصول اولیه آموزش مریل؛ دوره ابتدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055443,
author = {عادلی پور, زکیه and کرمی, مرتضی},
title = {ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل},
journal = {آموزش و ارزشیابی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {32},
month = {March},
issn = {2345-6299},
pages = {79--91},
numpages = {12},
keywords = {ارزیابی؛ نرم‌افزار آموزشی؛ اصول اولیه آموزش مریل؛ دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل
%A عادلی پور, زکیه
%A کرمی, مرتضی
%J آموزش و ارزشیابی
%@ 2345-6299
%D 2016

[Download]