مطالعات روانشناسی بالینی, دوره (6), شماره (21), سال (2016-3) , صفحات (62-74)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی )

نویسندگان: کورش اسکندری , ایمان الله بیگدلی , علی محمد رضایی , عاطفه فدایی , محمد صادق منتطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه فرایند­های شناختی (حافظه کاری و بازداری پاسخ) در افراد وابسته به مت‌آمفتامین بود.پژوهش حاضر از نوع علی–مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش کلیه افراد وابسته به مت‌آمفتامین و افراد غیروابسته به مواد در شهر ایلام بودند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر به شیوه دردسترس و نمونه پژوهش شامل 30 نفر وابسته به مت‌آمفتامین، و 30 نفر از افراد عادی بود. از آزمون رنگ-واژه استروپ(نوع رایانه‌ای) برای ارزیابی بازداری پاسخ و برای ارزیابی حافظه کاری نیز خرده آزمون فراخنای ارقام حافظه وکسلر(نوع رایانه‌ای) مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با روش آماری واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد عملکرد افراد وابسته به مت‌آمفتامین درمؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس با گروه به‌هنجار تفاوت معناداری دارد. همچنین عملکرد افراد وابسته به مت‌آمفتامین در بازداری پاسخ تفاوت معناداری با گروه به‌هنجارداشت ولی در مؤلفه‌های زمان واکنش همخوان و زمان واکنش ناهمخوان و مؤلفه‌های بدون پاسخ ناهمخوان تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان داد که وابستگی به مت‌آمفتامین تأثیر معناداری بر حافظه کاری و بازداری پاسخ افراد وابسته دارد.

کلمات کلیدی

بازداری پاسخ؛ حافظه کاری؛ وابستگی به مت آمفتامین؛ واکنش همخوان؛ واکنش نا همخوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055444,
author = {کورش اسکندری and بیگدلی, ایمان الله and علی محمد رضایی and عاطفه فدایی and محمد صادق منتطری},
title = {ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی},
journal = {مطالعات روانشناسی بالینی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {March},
issn = {3189-2322},
pages = {62--74},
numpages = {12},
keywords = {بازداری پاسخ؛ حافظه کاری؛ وابستگی به مت آمفتامین؛ واکنش همخوان؛ واکنش نا همخوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی
%A کورش اسکندری
%A بیگدلی, ایمان الله
%A علی محمد رضایی
%A عاطفه فدایی
%A محمد صادق منتطری
%J مطالعات روانشناسی بالینی
%@ 3189-2322
%D 2016

[Download]