ارگونومی, دوره (3), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (49-57)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان )

نویسندگان: مهرداد فتحی , مهتاب معظمی , آذر اسفهبدی , غلام رسول محمدرحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: فعالیت ورزشی به‌عنوان یک مداخله بالقوه برای بهبود ترکیب بدن زنان مبتلا به سرطان پستان شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص ­های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌سال مبتلا به سرطان پستان بود. مواد و روش­ها: تعداد 15 زن مبتلا به سرطان پستان با دامنه سنی 40 تا 60 سال به‌صورت نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به‌عنوان گروه تجربی در نظر گرفته شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت هشت هفته با تواتر سه جلسه در هفته به مدت 40 تا 60 دقیقه و با شدت 30 تا 60 درصد ضربان قلب ذخیره انجام شد. وزن، نمایه توده بدن، دور کمر، دور باسن، نسبت دور کمر به باسن، نسبت دور کمر به قد ایستاده، درصد چربی بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی قبل و بعد از هشت هفته اندازه ­گیری شد. داده­ ها با استفاده از تی همبسته در سطح معنی­ داری 05/0>P آزمایش شدند. یافته ­ها: وزن (001/0=P)، نمایه توده بدن (001/0=P)، دور کمر (006/0=P)، دور باسن (001/0=P)، نسبت دور کمر به قد ایستاده (006/0=P) و درصد چربی بدن (001/0=P) بعد از هشت هفته به‌طور معنی­ داری کاهش یافت؛ اما تغییرات نسبت دور کمر به باسن معنی­ دار نبود (235/0=P). میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی نیز بعد از هشت هفته به‌طور معنی­ داری افزایش یافت (008/0=P). نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص­ های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی تأثیر معنی­ داری دارد و منجر به بهبود آن‌ها می­ شود.

کلمات کلیدی

, زنان, سرطان پستان, تمرین هوازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055448,
author = {فتحی, مهرداد and معظمی, مهتاب and آذر اسفهبدی and محمدرحیمی, غلام رسول},
title = {تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان},
journal = {ارگونومی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-1960},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {زنان، سرطان پستان، تمرین هوازی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان
%A فتحی, مهرداد
%A معظمی, مهتاب
%A آذر اسفهبدی
%A محمدرحیمی, غلام رسول
%J ارگونومی
%@ 1735-1960
%D 2016

[Download]