پنجمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-02-15

عنوان : ( تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور )

نویسندگان: مهرداد فتحی , حسن خودستان , وحید ساعت چیان , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق توصیفی- میدانی تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب¬شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور می¬باشد. بدین منظور 54 نفر از مجموع 96 ورزشکار اعزامی از 18 استان شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی(56 درصد) به عنوان نمونة آماری این تحقیق، پرسشنامه صدمات و سبب¬شناسی آسیب¬های ورزشی را که پیش¬تر روایی آن توسط چند تن از اساتید تائید شده بود، به طور کامل تکمیل کردند. به طور کلی سؤالات این پرسشنامه شامل سه بخش بود که بخش اول آن به خصوصیات فردی، سابقه ورزشی ورزشکار در رشته مورد نظر و میزان ساعات تمرین، بخش دوم به صدمات ورزشی اسکیت شامل: صدمات استخوانی، پوستی و عضلانی و مفصلی و بخش سوم به علل احتمالی در بروز آسیب¬ها اختصاص داشت. در ادامه داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی) و استنباطی (آزمون مجذور کای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های تحقیق نشان داد، آسیب¬های پوستی، عضلانی، مفصلی و استخوانی به ترتیب: 6/46، 6/38، 5/10 و 3/4 درصد از کل فراوانی انواع آسیب در میان اسکیت بازان را به خود اختصاص داده است. اندام تحتانی با 1/42 درصد بالاترین و اندام سر و صورت با 3/8 درصد پایین¬ترین درصد فراوانی نسبی آسیب را در برداشته¬ است. مفصل زانو با 5/8درصد به عنوان آسیب¬ پذیرترین ناحیه بدن شناسایی شده است. آسیب سائیدگی با 5/34 درصد شایع¬ترین آسیب در میان اسکیت بازان و شکستگی بسته و ترک خوردگی با 36/0 درصد، کمترین درصد فراوانی نسبی آسیب¬ها را به خود اختصاص داده است. دربارة سبب¬شناسی آسیب¬های ورزشی؛ از بین علل گوناگون در بروز آسیب¬ها، به ترتیب گرم نکردن قبل از شروع تمرینات ، رعایت نکردن مسائل

کلمات کلیدی

, آسیب, اسکیت بازان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055449,
author = {فتحی, مهرداد and خودستان, حسن and ساعت چیان, وحید and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور},
booktitle = {پنجمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {آسیب-اسکیت بازان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور
%A فتحی, مهرداد
%A خودستان, حسن
%A ساعت چیان, وحید
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J پنجمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]