کتاب قیم, دوره (4), شماره (16), سال (2016-2) , صفحات (23-43)

عنوان : ( بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , داود خلوصی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزه های دینی مهم‌ترین کمال انسانی را نزدیکی به خداوند و دست یافتن به ایمانی ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاری دانسته و در پیمودن این مسیر میان زنان و مردان تفاوتی قائل نشده اند . اما وجود متونی که توان زن را در رسیدن به حقیقت ایمان ناقص می‌دانند، و یا زنان را ناتوان از درک معارف دینی معرفی می کنند، قابل تأمل خواهد بود. حدیث «اکثر اهل الجنّةً مِن المستضعفین النساء...»‌از جمله احادیثی است که در برخی از منابع کهن از جمله من لا یحضره الفقیه یافت می شود. گذشته از بحث سندی این روایت برداشت‌های گوناگون و احیاناً ناصحیحی از این حدیث شده است؛ که این مقاله ضمن بررسی منابع حدیث به بررسی دلالی حدیث پرداخته و در سایه آن نشان داده است منظور از مستضعفین کسانی هستند که امکان رشد و تعالی از آنان سلب شده باشد و راهی برای فرار از آن نداشته باشند.

کلمات کلیدی

, النساء , الجنه, بهشتیان, مستضعف, زنان, ضعف, نقد حدیث؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055464,
author = {پیروزفر, سهیلا and خلوصی, داود},
title = {بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء},
journal = {کتاب قیم},
year = {2016},
volume = {4},
number = {16},
month = {February},
issn = {2251-6026},
pages = {23--43},
numpages = {20},
keywords = {النساء ، الجنه، بهشتیان، مستضعف، زنان، ضعف، نقد حدیث؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء
%A پیروزفر, سهیلا
%A خلوصی, داود
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2016

[Download]