پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (9), شماره (39), سال (2014-9) , صفحات (1-22)

عنوان : ( نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , طیبه خونیکی درمیان , سمیه زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی جایگاه مدیریت دانش و رابطه آن با کارایی مدیران مدارس راهنمایی(نظام قدیم) شهر بیرجند انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان مدارس راهنمایی شهر بیرجند در سال 92-1391 به ترتیب 17 و 93 نفر بودند. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد. برای گرداوری داده ها از دو پرسش نامه سنجش مدیریت دانش و کارایی مدیران استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی، انحراف معیار، میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین نگرش مدیران به مدیریت دانش و مؤلفه های آن(اجتماعی شدن، برونی سازی، درونی سازی وترکیب) رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. کارایی مدیران نیز در سطح خوب ارزیابی شد. بین نگرش مدیران نسبت به مدیریت دانش وکارایی مدیران، رابطه مثبت اما ضعیفی وجود داشت. بین خرده مقیاس های نگرش نسبت به مدیریت دانش شامل برون سازی با اجتماعی شدن نیز همبستگی مثبت و معنا دار و بین متغیرهای درونی سازی و اجتماعی شدن همبستگی مثبت و معنا‌داری وجود داشت، اما مؤلفه ترکیب با هیچ کدام از مولفه های مدیریت دانش شامل اجتماعی شدن، برونی سازی و درونی سازی همبستگی معناداری نداشت. همچنین بین نمره کل متغیر کارآیی با هیچ کدام از متغیرهای مدیریت دانش شامل اجتماعی شدن، درونی سازی، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مؤلفه های مدیریت دانش, کارایی, مدیران مدارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055478,
author = {جعفری ثانی, حسین and خونیکی درمیان, طیبه and زارع, سمیه},
title = {نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان},
journal = {پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد},
year = {2014},
volume = {9},
number = {39},
month = {September},
issn = {1735-7659},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {مدیریت دانش، مؤلفه های مدیریت دانش، کارایی، مدیران مدارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان
%A جعفری ثانی, حسین
%A خونیکی درمیان, طیبه
%A زارع, سمیه
%J پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد
%@ 1735-7659
%D 2014

[Download]