سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( شواهد پالئواکولوژی بر اساس نانوفسیلهای آهکی و تغییرات ایزوتوپی کربن )

نویسندگان: فریبا فروغی , سیلویا گاردین , انوشیروان لطفعلی کنی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سارند آبتلخ یکی از واحدهای سنگی کرتاسه است که در شمال و شمالشرق ایران در حوضه کپهداغ قرار گرفته و از لحاظ لیتولوژی شامل شیل و مارن و مارنهای سیلتی خاکستری تا سبز می یاشد. ضخامت سازند آب تلخ در برش پاد ها از حوضه کپه داغ 975 متر می باشد. 5 بیوزون نانوفسیلی و 114 گونه نانوفسیلی از 49 جنس و 17 خانواده در آن از جامعه قلمرو تتیس در آن / شرقی 5 برای آن (Latest Campanian) تا انتهای کامپانین پسین (early Early Campanian) شناسایی شده و سن ابتدای کامپانین پیشین نانوفسیلهای (Quantitative) پیشنهاد شده است. این سازند از فراوانی و غنای بسیار خوبی برخوردار بوده و بر پایه مطالعات کمی ، Uniplanarius trifidus، Eiffellithus turriseiffelii ، آهکی، ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن، گونههای آب گرم (نظیر Ahmuellerella برگونههای آب سرد (نظیر (Ragodiscus spp. و Micula decussata، Arkhangelskiella cymbiformis در سازند آبتلخ غلبه داشته و نشانگر شرایط آب و (Gartnerago segmentatum, Kampnerious magnificus , وoctoradiata هوایی گرم و نیمهگرمسیری در عرضهای جغرافیایی نیمکره شمالی می باشد، که همراه با دو مرحله خنک شدگی جهانی همزمان با شروع کامپانین پسین و انتهای کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین همزمان با کاهش سطح آبهای اقیانوس ها و ایزوستازی جهانی در Zeugrhabdotus spp., Discorhabdus spp., Biscutum spp. می باشد. بر اساس فراوانی گونههای شاخص تغذیهای نظیر سازند آبتلخ، شرایط الیگوتروفیک– مزوتروفیک در دریای سازند آبتلخ در کامپانین حکمفرما بوده است. افزایش گونههای Lucianorhabdus Micula decussata, Watznaueria barnesae, مقاوم در برابر شرایط نامساعد محیطی و انحلال نظیر در قسمتهای بالایی سازند، نشانگر تغییرات جهانی cayeuxii, Brrarodosphaera bigelowii, Ceratolithoides spp., ایزوستازی و پایین افتادگی سطح آبهای اقیانوسی در برهه زمانی انتهای کامپانین- اوایل مایستریشتین در برش پادها می باشد که تغییرات ایزوتوپهای کربن و اکسیژن تأکیدی بر این مطلب است.

کلمات کلیدی

, برش چینهشناسی پادها, حوضه رسوبی کپه داغ , سازند آب تلخ, شرایط الیگوتروفیک و مزوتروفیک, کامپانین, نانوفسیل های آهکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055487,
author = {فریبا فروغی and سیلویا گاردین and انوشیروان لطفعلی کنی and وحیدی نیا, محمد},
title = {شواهد پالئواکولوژی بر اساس نانوفسیلهای آهکی و تغییرات ایزوتوپی کربن},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برش چینهشناسی پادها، حوضه رسوبی کپه داغ ، سازند آب تلخ، شرایط الیگوتروفیک و مزوتروفیک، کامپانین، نانوفسیل های آهکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شواهد پالئواکولوژی بر اساس نانوفسیلهای آهکی و تغییرات ایزوتوپی کربن
%A فریبا فروغی
%A سیلویا گاردین
%A انوشیروان لطفعلی کنی
%A وحیدی نیا, محمد
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2016

[Download]