آب و خاک, دوره (29), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (1360-1375)

عنوان : ( مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب )

نویسندگان: شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و کیفی مریم گلی (Salvia officinalis L.) در سال 1390 درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های کادمیم (0، 10، 20، 40 میلی گرم بر کیلوگرم در آب آبیاری) و فاکتور دوم شامل غلظت های سرب (0، 100، 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم در آب آبیاری) بود. نشاء های مریم گلی در مرحله دوبرگی کشت شدند. آبیاری توسط محلول های نیترات کادمیم و سرب انجام شد. نتایج نشان داد که اثرکادمیم و سرب بر وزن تر، وزن خشک، ارتفاع گیاه، میزان اسانس، میزان جذب کادمیم و سرب توسط اندام های هوایی و ریشه معنی دار بود. وزن تر اندام هوایی در غلظت کادمیم 40 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به شاهد 61/4 درصد کاهش داشت و این کاهش در غلظت 600 میلی گرم بر کیلوگرم برابر 16/5 درصد بود. وزن خشک اندام هوایی در حداکثر غلظت کادمیم نسبت به شاهد 83/10 درصد و درحداکثر غلظت سرب نسبت به شاهد 08/11درصد کاهش یافت. بیشترین مقدار جذب کادمیم توسط اندام های هوایی مربوط به تیمار غلظت 40 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم و 600 میلی گرم بر کیلوگرم سرب بود. در این آزمایش، فلزات سنگین در هیچ یک از تیمارهای آزمایش وجود نداشت، لذا به نظر می رسد که کشت این گیاه در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب قابل استفاده باشد.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, جذب فلزات سنگین, وزن خشک, اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055489,
author = {امیرمرادی, شهرام and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and دانش, شهناز and فتوت, امیر},
title = {مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {29},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {1360--1375},
numpages = {15},
keywords = {گیاهان دارویی، جذب فلزات سنگین، وزن خشک، اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب
%A امیرمرادی, شهرام
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A دانش, شهناز
%A فتوت, امیر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]