نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus) )

نویسندگان: فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد بذر هندوانه و استفاده بهینه از آب، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در 40 % نیاز آبی گیاه هندوانه ) به کرتهای اصلی و تراکم ، % سال 1394 اجرا شد. تیمار آبیاری در سه سطح ( 100 % و 70 28571 بوته در هکتار) ب ه کرتهای فرعی اختصاص داده شد. صفات مورد ، بوته نیز در سه سطح ( 9523 و 14285 بررسی شامل عملکرد محصول، عملکرد بذر، وزن هزار دانه، و متوسط وزن میوه بودند. نتایج نشان داد که تعداد میوه در بوته تنها تحت تاثیر مقادیر مختلفآب آبیاری تفاوت معنی داری نشان داد . اثر متقابل تیمارهای تراکم بوته و مقادیر مختلف آب آبیاری تاثیر معنی داری بر صفات عملکرد میوه و بذر در مترمربع و تعداد بذر در میوه و وزن هزار دانه داشت. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال تیمار صد در صد نیاز آبی با تراکم 1,11 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد میوه و بذر در واحد سطح را دارا بود و با کاهش میزان آب آبیاری از عملکرد میوه و بذر درمتر مربع کاسته شد، با افزایش تراکم بوته درواحد سطح وزن میوه کاهش یافت به طوری که کمترین عملکرد میوه مربوط به تیمار 40 درصد نیاز آبی با تراکم 3,33 بوته در مترمربع بود .

کلمات کلیدی

, عملکرد بذر, عملکرد میوه, وزن هزار دانه, نیاز آبی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055490,
author = {معلم بنهنگی, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی},
title = {اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus)},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {عملکرد بذر، عملکرد میوه، وزن هزار دانه، نیاز آبی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus)
%A معلم بنهنگی, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]