چغندرقند, دوره (31), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (1-15)

عنوان : ( شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند )

نویسندگان: سمر خیامیم , محمد بنایان اول , حمید نوشاد , فرانک روزبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از مدلها عملکرد محصول و مصرف نهاده هایی مانند کود را می توان پیش بینی کرد و بحران های احتمالی در آینده کوتاه مدت را برنامه ریزی و مدیریت نمود. بر اساس مدل، تأثیر کود نیتروژن بر توزیع ماده خشک بین اندام هوایی و ریشه چغندرقند برآورد شد. برای ساخت مدل از اطلاعات آزمایش اجرا شده در کرج در سال1380استفاده گردید. ورودی های مدل تشعشع خورشیدی، نیتروژن مصرفی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی چغندرقند شامل راندمان مصرف نور، سطح ویژه برگ، ضریب توزیع مواد بین ریشه و اندام هوایی بود. در این مدل 11 متغیر، شامل شش پارامتر مستقل و پنج پارامتر با اثر متقابل تعریف شد که کمتر از مدل های مشابه بود. راندمان مصرف نور و سطح ویژه برگ برای منطقه کرج واسنجی شد. برای اعتبار سنجی مدل از نتایج آزمایشی طی سالهای 82-80 و آزمایش دیگری در سال 1388 در کرج استفاده شد. مقادیر شبیه سازی شده ماده خشک کل و ماده خشک ریشه و پوشش گیاهی توسط مدل به مقادیر مشاهده ای به خوبی برازش یافت و تأثیر نیتروژن بر توزیع مواد بین اندام های مختلف مشخص گردید. در این مدل عملکرد شکر نیز بر اساس نیتروژن در حد مناسبی برآورد شد. جذر میانگین مربعات خطا )RMSE( بین مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل با مقادیر واقعی برای ماده خشک ریشه، کل ماده خشک گیاه و عملکرد شکر به ترتیب برابر 12/86، 17/57 و 20/62 درصد به دست آمد که نشان دهنده برازش خوب مدل به ماده خشک ریشه و کل ماده خشک گیاه و برازش مناسب به عملکرد شکر در سطوح نیتروژن مورد مطالعه بود.

کلمات کلیدی

, تشعشع خورشیدی, توزیع ماده خشک, شبیهسازی رشد, عملکرد شکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055496,
author = {سمر خیامیم and بنایان اول, محمد and حمید نوشاد and فرانک روزبه},
title = {شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند},
journal = {چغندرقند},
year = {2015},
volume = {31},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-0670},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {تشعشع خورشیدی، توزیع ماده خشک، شبیهسازی رشد، عملکرد شکر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند
%A سمر خیامیم
%A بنایان اول, محمد
%A حمید نوشاد
%A فرانک روزبه
%J چغندرقند
%@ 1735-0670
%D 2015

[Download]