سلول و بافت, دوره (6), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (249-256)

عنوان : ( بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای )

نویسندگان: یلدا صمصامی , فرهنگ حداد , مریم مقدم متین , شکوه الزمان سلیمانی فرد , حسین عباسپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در این مطالعه، تاثیر استرس بر القای آسیب های ساختاری کروموزومی در شرایط in vitro در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: رده سلولی L929در محیط DMEM، حاوی 10% FBS کشت داده شد. سلول ها به چهار گروه آزمایشی شامل کنترل، گروه تیمار با Gy2 اشعه گاما، گروه تیمار با غلظت های µg/ml25، 50 و 100 هیدروکورتیزون و گروه تیمار با سه غلظت مختلف هیدروکورتیزون همراه با اشعه گاما تقسیم بندی شدند. سلول های تیمار شده، برداشت و رنگ آمیزی شدند و شمارش صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که هیدروکورتیزون در مقایسه با گروه کنترل سبب القای میکرونوکلئوس نشده است. اگر چه فراوانی میکرونوکلئوس در سلول های تیمار شده همزمان با غلظت های مختلف هیدروکورتیزون و اشعه به طور معنی داری بیش تر از سلول های فقط اشعه دیده بود P<0.05)). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، هورمون های استرس زا به تنهایی قادر به القای آسیب کروموزومی نیستند، اما می توانند سلول ها را نسبت به اثرات کلاستوژنیک اشعه آسیب پذیرتر نمایند.

کلمات کلیدی

, استرس, هیدروکورتیزون, L929 , اشعه گاما, میکرونوکلئوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055497,
author = {یلدا صمصامی and حداد, فرهنگ and مقدم متین, مریم and شکوه الزمان سلیمانی فرد and حسین عباسپور},
title = {بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای},
journal = {سلول و بافت},
year = {2015},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7035},
pages = {249--256},
numpages = {7},
keywords = {استرس، هیدروکورتیزون،L929 ، اشعه گاما، میکرونوکلئوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای
%A یلدا صمصامی
%A حداد, فرهنگ
%A مقدم متین, مریم
%A شکوه الزمان سلیمانی فرد
%A حسین عباسپور
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2015

[Download]