دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی )

نویسندگان: زینب کارگر مقدم , حمیدرضا کوشا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصمیمگیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای سازمانها تبدیل شدهاست. تنوع و تعدد معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آنها، بر پیچیدگی تصمیمها میافزاید. یکی از این معیارها، مسأله منابع است. هر سازمانی منابع محدودی دارد، بطوریکه اگر سازمان به مسأله اختصاص منابع (به خصوص منابع مالی) نپردازد، موفق نخواهد بود؛ لذا ضروریست از روشهای مناسب برای تخصیص بهینه بودجه استفاده شود. هدف این پژوهش، برنامهریزی برای شبکه فوق توزیع خراسان میباشد؛ به نحوی که بتوان نیاز انرژی برق تمامی مراکز مصرف را تأمین و میزان خاموشی را به حداقل ممکن رسانید. لذا با در نظرگرفتن نیاز آینده مراکز مصرف و همچنین با توجه به ظرفیت پستهای موجود و در نظرگرفتن قیود فنی و با در نظر داشتن محدودیت بودجه، با استفاده از مدل پیشنهادی، ظرفیت ترانسی را که باید به شبکه اضافه شود را تخمین زده و استقرار این ترانسها را مکانیابی نمودیم.

کلمات کلیدی

برنامه‌ریزی پروژه ها؛ تخصیص بودجه؛ توسعه پست؛ حداکثر پوشش دهی؛ ظرفیت اضافه شده به شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055503,
author = {زینب کارگر مقدم and کوشا, حمیدرضا},
title = {برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه‌ریزی پروژه ها؛ تخصیص بودجه؛ توسعه پست؛ حداکثر پوشش دهی؛ ظرفیت اضافه شده به شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی
%A زینب کارگر مقدم
%A کوشا, حمیدرضا
%J دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]