جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-8) , صفحات (35-57)

عنوان : ( پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 )

نویسندگان: جمیله محمدی مرادیان , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ی گرد و غبار در شرایط امروزی ایران به عنوان یک مخاطره محیطی جدی، مشکلات عمده ای را برای محیط زیست و سلامت مردم به وجود آورده است. موضوع این تحقیق تحلیل گرد و غبار هوای کلان شهر مشهد طی دوره ی آماری 2013-2009 است. بدین منظور از طریقِ پردازش تصاویر ماهواره ای MODIS و با کاربرد شاخص دمای درخشایی، آشکارسازی گرد و غبار انجام و قلمرو گسترش آن بر روی شهر مشهد انجام شده است. سپس در جهت تحلیل علل سینوپتیک وقوع گرد و غبار، نقشه های 500 هکتوپاسکال که از پایگاه NOAA با قدرت تفکیک 5/2×5/2 درجه طول و عرض جغرافیایی به صورت چهارنوبت در روز دریافت گردیده بود تحلیل شد. همچنین برای تعیین مناطق منشأ غبار، مدل جریانی HYSPLIT به روش پسگرد، طی 24 ساعت قبل از وقوع برای روزهای آماری مورد مطالعه اجرا گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد، که نواحی منشأ غبار روی شهر مشهد طی دوره ی گرم سال، در شرق و شمال شرق یعنی بیابان های ترکمنستان و همچنین اراضی تغییر یافته ی دشت های شمال¬ راوانی کمتر توده¬ی گرد و غبار به سمت شهر مشهد کشیده می¬شوند. همچنین در کلیه¬ی نمونه¬های مورد مطالعه قرارگیری پرفشار حرارتی در تراز 500 هکتوپاسکال و مکان¬گزینی اُمگای منفی در سطح زمین موجب صعود و ناپایداری هوا شده که با در نظر گرفتنِ جهت جریانات غبار، مشخص می¬شود که غبار از مناطق منشأ برخاسته و به سمت کلان¬شهر مشهد هدایت شده است.

کلمات کلیدی

, گرد و غبار, دمای درخشایی, سینوپتیک, مدل HYSPLIT, کلان شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055513,
author = {محمدی مرادیان, جمیله and حسین زاده, سیدرضا},
title = {پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {August},
issn = {2322-1682},
pages = {35--57},
numpages = {22},
keywords = {گرد و غبار، دمای درخشایی، سینوپتیک، مدل HYSPLIT، کلان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009
%A محمدی مرادیان, جمیله
%A حسین زاده, سیدرضا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2015

[Download]