کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, دوره (4), شماره (7), سال (2015-9) , صفحات (3-13)

عنوان : ( مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک )

نویسندگان: هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید برای تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع و منابع تولید پراکنده می باشد. برای تحقق این هدف راهکاری دو گامی مطرح شده است. در گام نخست مدل سازی واقع گرایانه بار قابل قطع و تاثیر آن بر روی مسأله بررسی و نشان داده شده است که چگونه فرضیات واقع گرایانه برای مدل سازی بارهای صنعتی به عنوان بار قابل قطع می تواند بر روی مدل سازی و حل مسأله تاثیر گذار باشد. در گام دوم مسأله تامین انرژی شرکت توزیع در قالب یک مسأله بهینه سازی دو سطحی با در نظر گرفتن فرضیات واقع گرایانه در محیط مبتنی بر ریسک مدل سازی شده و روشی ابتکاری برای حل آن ارائه شده است. روش معرفی شده بر روی شبکه نمونه )شبکه توزیع برق شهرستان مشهد( پیاده سازی شده و نتایج عددی آن ارائه گردیده است. علاوه بر جدید بودن روش ارائه شده، نتایج مطالعات انجام شده در این مقاله به دلیل جامعیت مدل سازی و دقت جوابها می تواند برای شرکتهای توزیع برق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توزیع انرژی الکتریکی, بار قابل قطع, تولید پراکنده, برنامه ریزی تامین انرژی, ریسک, بهینه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055515,
author = {صفری فارمد, هادی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک},
journal = {کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {2322-2344},
pages = {3--13},
numpages = {10},
keywords = {توزیع انرژی الکتریکی، بار قابل قطع، تولید پراکنده، برنامه ریزی تامین انرژی، ریسک، بهینه سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک
%A صفری فارمد, هادی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
%@ 2322-2344
%D 2015

[Download]