پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (23), شماره (28), سال (2015-12) , صفحات (67-83)

عنوان : ( شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی )

نویسندگان: امین بابادی , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه های غالب وغایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت ممکن صورت پذیرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی/مقایسه ای بود وجامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال تحصیلی 92-93 به تعداد 940 نفر بود.که 135نفر طبق فرمول حجم نمونه به شیوه نمونه گیری هدفمند به طوری که دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که مدت زمان بیشتری را در دانشگاه سپری کرده اند و دروس بیشتری را گذرانده اند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت داده های حاصل از 80 پرسشنامه ای که توسط جعفری ثانی وهمکاران(1392) بر اساس الگوی تلفیق فوگارتی(1991)تهیه شده بود پس از جلب مشارکت آزمودنی ها جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها و تی همبسته مورد تحلیل وتفسیر قرار گرفت . یافته ها نشان داد که: 1- از دید دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در حال حاضر، الگوی تلفیق بین رشته ای بر تدوین واجرای برنامه درسی این دانشگاه غالب است.2- الگوی تلفیق فرارشته، در برنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی غائب(امکانپذیرتر) است3- ازنظر دانشجویان، بین وضع موجود و وضع ممکن در هر سه دسته از الگوهای کلان تلفیق در برنامه های درسی دنشگاه علوم اسلامی رضوی تفاوت معنی دار مشاهده شد. با عنایت به یافته های حاصل، الگوی تلفیق غالب بر برنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی الگوی تلفیق بین رشته ای است که با ماهیت دانشگاه(حوزوی دانشگاهی) همخوانی دارد. والگویی که می تواند در برنامه درسی این دانشگاه مورد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر غائب می باشد، الگوی فرارشته ای است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, تلفیق, درون رشته ای, میان رشته ای, فرارشته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055520,
author = {بابادی, امین and جعفری ثانی, حسین and کرمی, مرتضی},
title = {شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2015},
volume = {23},
number = {28},
month = {December},
issn = {2251-6972},
pages = {67--83},
numpages = {16},
keywords = {برنامه درسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تلفیق، درون رشته ای، میان رشته ای، فرارشته ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
%A بابادی, امین
%A جعفری ثانی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2015

[Download]