آب و خاک, دوره (29), شماره (5), سال (2015-12) , صفحات (1333-1344)

عنوان : ( بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس )

نویسندگان: حسین کریمی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , مجید صوفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک به عنوان یکی از عوامل اصلی تخریب زمین معرفی شده و آگاهی و شناخت از فرایندهای پیچیده وقوع و توسعه آن مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش به منظور بررسی اثرات عوامل هیدرولیکی از قبیل تنش برشی و قدرت جریان بر تغییرات مکانی- زمانی جدایش ذرات خاک صورت پذیرفته است. محدوده مورد بررسی در زمین های با شیب میانگین شیب ( 22.56 درصد) زیر کشت دیم گندم متر در 60 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است. به منظور ایجاد شیارهای 10 متری با عرض و عمق 0.30 متر، شخم رایج از بالا به پایین شیب انجام و ریخت شناسی شیار در فاصله های یک متری با اندازه گیری شیب و مقطع عرضی اندازه گیری شد . بر روی شیارها دبی های10، 15 و 20 لیتر بر دقیقه به مدت 10 دقیقه اعمال گردید. غلظت های رسوب در سه فاصله مساوی زمانی و و مکانی اندازه گیری و از این مقادیر به منظور محاسبه نرخ جدایش ذرات در زمان ها و مقاطع مختلف استفاده گردید. نتایج نشان داد که تغییرات تنش برشی و قدرت جریان در طول شیار بر نرخ جدایش ذرات اثر می گذارد. بررسی میانگین نرخ جدایش ذرات خاک نشان داد که اختلاف معنی داری (P<0.05) بین مقطع اولیه شیار با بازه های طولی دنباله رو آن وجود دارد. همچنین نرخ جدایش ذرات خاک به طور عمده در بازه زمانی پایانی آزمایش صورت پذیرفته است. این مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین جدایش ذرات خاک در دبی های متفاوت اعمال شده وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, فرسایش شیاری, هیدرولیک جریان, تنش برشی, قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055522,
author = {کریمی, حسین and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and امامی, حجت and مجید صوفی},
title = {بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1333--1344},
numpages = {11},
keywords = {فرسایش شیاری، هیدرولیک جریان، تنش برشی، قدرت جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس
%A کریمی, حسین
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A امامی, حجت
%A مجید صوفی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]