علوم دامی ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (203-213)

عنوان : ( مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: معصومه غلامی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش جهت مقایسه زیست فراهمی نسبی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی اجرا گردید. تعداد 432 جوجه یک روزه نر سویه تجاری کاب500 بطور کاملا تصادفی بین 9 تیمار آزمایشی با 8 تکرار و 6 جوجه در هر تکرار توزیع گردید. جیره ها در قالب طرح فاکتوریل با دو منبع پروتئینات و اکسید منگنز خالص و چهار سطح منگنز افزوده شده (35، 70، 105 و 140 میلی گرم در کیلو گرم) به همراه یک تیمار شاهد ( بدون منگنز افزودنی)، تهیه و جوجه¬ها در سنین 21-1 روزگی با آنها تغذیه شدند. نوع منبع منگنز بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی داری نداشت، اما با افزایش سطح منگنز جیره، افزایش وزن و یا ضریب تبدیل خوراک بطور معنی داری از رابطه درجه دوم تبعیت نموده اند. با افزایش سطح منگنز جیره، تراکم منگنز در درشت نی، کبد و کلیه بطور خطی افزایش معنی داری داشته است. در این آزمایش شیب حاصل از بررسی تابعیت خطی سطح منگنز افزوده شده به جیره با محتوای منگنز استخوان در مقایسه با کلیه و کبد بیشترین مقدار بود و به دنبال آن به ترتیب محتوای منگنز کلیه و کبد شیب کمتری داشتند. با مقایسه شیب خطوط تابعیت، مقادیر زیست فراهمی نسبی پروتئینات منگنز در مقایسه با اکسید منگنز خالص در استخوان 7/101 درصد تعیین شد. که نشان از عدم تفاوت زیست فراهمی بین دو منبع منگنز در این آزمایش می باشد.

کلمات کلیدی

, اکسید منگنز, پروتئینات منگنز, درشت نی, زیست فراهمی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055525,
author = {غلامی, معصومه and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and زره داران, سعید},
title = {مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4773},
pages = {203--213},
numpages = {10},
keywords = {اکسید منگنز، پروتئینات منگنز، درشت نی، زیست فراهمی، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی
%A غلامی, معصومه
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2016

[Download]