ششمین کنفرانس سوخت و احتراق , 2016-02-16

عنوان : ( تحلیل جریان گاز CO_2در یک محیط فعال تابشی درون کانال به روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: سید رضا حسینی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، جریان گاز CO_2 درون کانالی با محیط فعال تابشی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بدین جهت، مسئله انتقال حرارت تابشی در محیط جذب کننده، نشرکننده و پراکننده کننده و ترکیب آن با انتقال حرارت همرفت که شامل معادله منبع تابش در معادله انرژی می‌باشد به روش شبکه بولتزمن حل شده است. این شیوه برخلاف دیگر روش‌ها، مزیت‌هایی همچون کاربرد برای تحلیل هم زمان چند پدیده و زمان محاسباتی کمتر دارد. معادلات حاکم بر انتقال حرارت تابشی با در نظر گرفتن فرضیاتی ساده شده و به فرم مورد استفاده در روش شبکه بولتزمن در آمده اند. جهت تحلیل نتایج حاصل از کد محاسباتی، کانتورهای سرعت و دمایبی بعد مقایسه گردیده و اثر پارامترهای ضریب میرایی و نسبت پراکندگی تابش بر روی توزیع دما مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که با افزایش ضریب میرایی، توزیع دما درون کانال به دمای دیواره نزدیکتر می‌شود و همچنین با ثابت نگه داشتن ضریب میرایی وافزایش نسبت پراکندگی تابش، دمای درون کانال کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, گازCO2, تابش, شبکه بولتزمن, محیط فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055536,
author = {حسینی, سید رضا and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تحلیل جریان گاز CO_2در یک محیط فعال تابشی درون کانال به روش شبکه بولتزمن},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گازCO2- تابش- شبکه بولتزمن- محیط فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جریان گاز CO_2در یک محیط فعال تابشی درون کانال به روش شبکه بولتزمن
%A حسینی, سید رضا
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق
%D 2016

[Download]