زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (12), سال (2015-8) , صفحات (101-120)

عنوان : ( ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی )

نویسندگان: فهیمه نصیب ضرّابی , محمدرضا پهلوان نژاد , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگاره های فعّال سازی انتشاری ارائه شده از ساختار واژگان ذهنی، این مخزن را به چند سطح (معنایی، نحوی، آوایی) تقسیم می نمایند. هر سطح، شبکه ای از گره هایی است که با هم پیوند یافته اند. این پیوندها در هر سطح ماهیتی متفاوت دارند. مطالعات انجام شده بر روی زبان انگلیسی نشان داده است که در سطح آوایی، صورت های آوایی واژه ها از طریق پیوندهایی که بر اساس شباهت های واجی و هم چنین وزنی شکل گرفته اند، به یکدیگر متّصل اند. در این پژوهش، با استفاده از یک آزمون انگیزش آوایی در پی شناخت نوع پیوندهای میان صورت های آوایی واژه ها در واژگان ذهنی فارسی زبانان بوده ایم. 30 نفر در این آزمون انگیزشی پوششی شرکت کردند و نتایج حاصل، پس از تحلیل های آماری، مشخص کرد که سطح آوایی واژگان ذهنی در فارسی زبانان وزن-محور است و شباهت های واجی نقش کم رنگ تری را ایفا می نمایند.

کلمات کلیدی

واژگان ذهنی؛ سطح آوایی واژگان ذهنی؛ فعّال سازی انتشاری؛ انگیزش آوایی؛ تشابهات وزنی0
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055538,
author = {نصیب ضرّابی, فهیمه and پهلوان نژاد, محمدرضا and مشهدی, علی},
title = {ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2015},
volume = {7},
number = {12},
month = {August},
issn = {2008-7233},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {واژگان ذهنی؛ سطح آوایی واژگان ذهنی؛ فعّال سازی انتشاری؛ انگیزش آوایی؛ تشابهات وزنی0},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی
%A نصیب ضرّابی, فهیمه
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A مشهدی, علی
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2015

[Download]