مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی )

نویسندگان: مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشین کاری به روش تخلیه الکتریکی برای براده برداری فلزات و مواد رسانای الکتریکی با سختی بالا و قطعاتی با فرم های پیچیده کاربرد دارد. این ویژگی ها سبب شده تا این روش ماشین کاری برای ساخت قالب های تزریق پلاستیک، به روشی مقرون به صرفه و کاربردی تبدیل شود. در این تحقیق، تاثیر پارامترهای تنظیمی در ماشین کاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار 2112 مورد استفاده در صنعت قالب سازی، مدل سازی و بهینه سازی شده است. مدل سازی فرآیند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و با استناد بر داده های تجربی انجام یافت. پارامترهای ورودی شامل شدت جریان الکتریسیته، زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، سیکل کار و ولتاژ گپ می باشند. همچنین نرخ خوردگی ابزار به عنوان مشخصه خروجی فرآیند در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، آزمایشات تجربی با استفاده از طرح تاگوچی L36 انجام شده است. برای ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و مشخصه خروجی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده که مدل ارائه شده دارای دقت بالایی در پیش بینی نتایج خروجی می باشد. سپس در بخش آخر این تحقیق با بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی و ازدحام ذرات سطوح مختلف پارامترهای ورودی برای نیل به خروجی بهینه تعیین شدند. نتایج حاصل از بهینه سازی و آزمایشات تجربی دارای خطای کمتر از 6% است که نشان می دهد بکارگیری روش های مطرح شده و الگوریتم های تبرید تدریجی و ازدحام ذرات می تواند به ابزاری کار آمد برای مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی تبدیل شوند.

کلمات کلیدی

, ماشین کاری تخلیه الکتریکی, الگوریتم های فرا ابتکاری, نرخ خوردگی الکترود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055545,
author = {آزادی مقدم, مسعود and کلاهان, فرهاد},
title = {مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی},
journal = {مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری},
year = {2016},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {****-0130},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {ماشین کاری تخلیه الکتریکی، الگوریتم های فرا ابتکاری، نرخ خوردگی الکترود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی
%A آزادی مقدم, مسعود
%A کلاهان, فرهاد
%J مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری
%@ ****-0130
%D 2016

[Download]