تحقیقات منابع آب ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (31-42)

عنوان : ( ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع )

نویسندگان: فرهاد فرسادنیا , سعیده زحمتی , بیژن قهرمان , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر-تعرق از اجزاء اصلی چرخه هیدرولوژی است و در تعیین نیاز آبی گیاه، مطالعات بیلان آبی و مدیریت منابع آب نقش مهمی دارد. تاکنون روش­های مستقیم و غیر مستقیم متعددی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع ارائه شده است، اما هر یک از این روش­ها دارای محدودیت­ هایی هستند. به عنوان مثال، از محدودیت­ های روش­های اندازه­ گیری مستقیم می­ توان به عدم دقت وسایل اندازه­ گیری و مسائل مربوط به مقیاس اشاره کرد، در حالی که روش­های غیر مستقیم نظیر معادله پنمن-مانتیث، به پارامترهای اقلیمی روزانه زیادی نیاز دارند. در این تحقیق سعی گردید از روش نگاشت خود سامان به عنوان یک روش شبکه عصبی مصنوعی غیر نظارت شونده در پیش­بینی تبخیر-تعرق با حداقل پارامترهای هواشناسی به عنوان ورودی، استفاده گردد. براساس شاخص­ های ارزیابی خوشه­ بندی فازی، مقادیر ETo در مشهد به دو خوشه با تبخیر-تعرق کم و زیاد تقسیم شد که با اقلیم منطقه مطابقت نشان داد. همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین ومعیار ناش-ساتکلیف) استفاده گردید و نتایج حاصله با برآوردهای حاصل از مدل­ های تجربی مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که حتی ساده ­ترین مدل نگاشت خود سامان با ترکیب متوسط دمای هوا و حداکثر ساعات آفتابی به عنوان ورودی نیز خطای کمتری نسبت به معادلات تجربی دارد.

کلمات کلیدی

, نگاشت خود, سامان؛ معادله فائو, پنمن, مانتیث؛ تبخیر, تعرق گیاه مرجع؛ دشت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055551,
author = {فرسادنیا, فرهاد and زحمتی, سعیده and قهرمان, بیژن and علیرضا مقدم نیا},
title = {ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2016},
volume = {11},
number = {3},
month = {January},
issn = {1735-2347},
pages = {31--42},
numpages = {11},
keywords = {نگاشت خود-سامان؛ معادله فائو-پنمن-مانتیث؛ تبخیر-تعرق گیاه مرجع؛ دشت مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع
%A فرسادنیا, فرهاد
%A زحمتی, سعیده
%A قهرمان, بیژن
%A علیرضا مقدم نیا
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2016

[Download]