بهبود مدیریت, دوره (9), شماره (29), سال (2015-12) , صفحات (167-183)

عنوان : ( بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد) )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سیدرضا نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمان‌های بزرگ و مدرن، با فعالیت‌ها و مسائل و مشکلات گوناگونی مواجه هستند. بنابراین، فرهنگ سازی در زمینه تفویض اختیارات مدیران ارشد به مدیران سطوح پایین‌تر و ایجاد عدم تمرکز در انجام فعالیت‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی بین مراحل تفویض اختیار با میزان اثربخشی کارکنان در مناطق شهرداری شهر مشهد است. روش تحقیق، پیمایشی و نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک در بین 377 نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری مشهد با پرسشنامه‌ای خودساخته انجام شده است. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران علمی در حوزه تخصصی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (با مقدار 914/0)، مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. در این پژوهش مراحل تفویض اختیار با ابعاد؛ آماده‌سازی، برنامه‌ریزی، گفتگو، قدردانی و کنترل، با میزان اثربخشی با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته های نشان می دهد در بین مراحل تفویض اختیار، مرحله قدردانی، برنامه ریزی و آماده‌سازی با اثربخشی معنی دار بوده است

کلمات کلیدی

, اثربخشی, تفویض اختیار, کنترل, قدردانی, آماده‌سازی, گفتگو و برنامه‌ریزی, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055565,
author = {مهرآیین, محمد and نوری, سیدرضا},
title = {بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد)},
journal = {بهبود مدیریت},
year = {2015},
volume = {9},
number = {29},
month = {December},
issn = {2251-8991},
pages = {167--183},
numpages = {16},
keywords = {اثربخشی، تفویض اختیار، کنترل، قدردانی، آماده‌سازی، گفتگو و برنامه‌ریزی، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد)
%A مهرآیین, محمد
%A نوری, سیدرضا
%J بهبود مدیریت
%@ 2251-8991
%D 2015

[Download]