دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (18), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (69-77)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال )

نویسندگان: احسان میر , سیدرضا عطارزاده حسینی , کیوان حجازی , مجتبی میر سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : آدیپونکتین از آدیپوسایتوکاین‌هایی است که از بافت چربی ترشح می‌شود و در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه آن به ویژه در افراد سالمند که با خطر بیماری‌های قلبی - عروقی مواجه هستند؛ بسیار موثر است. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین، شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن مردان سالمند غیرفعال انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه شبه‌تجربی 24 مرد سالمند غیرفعال در دو گروه 12 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. برنامه تمرین ترکیبی شامل تمرینات استقامتی (با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره) و تمرینات مقاومتی (با شدت70 درصد یک تکرار بیشینه) بود. تمرینات به مدت هشت هفته، هر هفته طی سه جلسه یک ساعته انجام شد. یافته‌ها : هشت هفته تمرین ترکیبی باعث افزایش سطح سرمی آدیپونکتین گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد (P<0.05). همچنین سطح سرمی انسولین و گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین و درصد چربی بدن در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (P<0.05). نتیجه‌گیری : هشت هفته تمرین ترکیبی سبب افزایش سطح سرمی آدیپونکتین و کاهش مقاومت به انسولین در مردان سالمند گردید.

کلمات کلیدی

, سالمند, آدیپونکتین, مقاومت به انسولین, تمرین استقامتی, تمرین مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055568,
author = {میر, احسان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and حجازی, کیوان and مجتبی میر سعیدی},
title = {اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2016},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {69--77},
numpages = {8},
keywords = {سالمند، آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال
%A میر, احسان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A حجازی, کیوان
%A مجتبی میر سعیدی
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2016

[Download]