پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (481-489)

عنوان : ( ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) )

نویسندگان: مهدی راستگو , مسعود کارگر , حمزه اسدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد مواد افزودنی از مهمترین راهکارهای افزایش کارایی و کاهش مقدار کاربرد علف کشها، برای کم کردن اثرات مخرب زیست محیطی آن هاست. به این منظور آزمایشی گلخانه ای، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تکرار برای کنترل علف قناری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1390 انجام شد که عوامل مورد بررسی در آن شامل مقدار علف کش پینوکسـادن در 6 سـطح (2/81 ،0، 22/5 ،11/25 ،5/62 و 45 گرم ماده موثره در هکتار) و ماده افزودنی در 4 سطح (بدون ماده افزودنی، کاربرد روغنهای گیاهی نارگیل، کنجد و بادام به میزان 0/5 درصد حجمی (v/v %)) بودند. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون و مقایسه میانگین (P≤0/05) نشان داد که، تمامی روغنهای گیاهی کارایی علف کش پینوکسادن را افزایش دادند به طوریکه مقدار ED50 در اثر روغنهای گیاهی کاهش و توانایی نسبی علف کش پینوکسادن (R) افزایش یافت.تحلیل داده ها نشان داد که روغن نارگیل بیشتر از سایر مواد افزودنی کارایی علف کش پینوکسادن را افزایش داد. ترتیب بقیه تیمارها نیز به صورت روغن کنجد> روغن بادام > علف کش بدون ماده افزودنی بود. ED50 حاصل از کاربرد مواد افزودنی برای روغن نارگیل، کنجد، بادام و پینوکسادن به تنهایی به ترتیب 45/93 ،35/62 ،29/98 و 57/80 گرم ماده موثره و میانگین زیست توده در هر گلدان به ترتیب برای پینوکسادن، روغن بادام، کنجد، نارگیل و به ترتیب 1/41 ،1/48 ،1/65 و 1/21 گرم بود. احتمالا دلیل افزایش کارایی توسط روغن نارگیل نسبت به سایر مواد افزودنی، به دلیل بالا بودن نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع می باشد

کلمات کلیدی

, پاسخ به مقدار, توانایی نسبی, مواد افزودنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055574,
author = {راستگو, مهدی and کارگر, مسعود and اسدالهی, حمزه},
title = {ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2016},
volume = {29},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {481--489},
numpages = {8},
keywords = {پاسخ به مقدار، توانایی نسبی، مواد افزودنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)
%A راستگو, مهدی
%A کارگر, مسعود
%A اسدالهی, حمزه
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]