تحقیقات منابع آب ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (83-87)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3) )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , مرتضی ماروسی , خداداد صفوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل گرداب یکی از مشکلات جدی در بهره برداری از سدها می باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه گرداب و اثرات آن در سرریزهای روزنه ای سد کارون 3، مدل فیزیکی تک روزنه سد مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش ها نشان دادند که در سرریزهای روزنه ای با توجه به شرایط ویژه آن ها که تغییرات سطح آب مخزن با تغییرات دبی همراه است، با کاهش سطح آب مخزن در ابتدا قدرت گردابها افزایش و پس از رسیدن به مقدار حداکثر مجدداً کاهش می یابد. این تحقیق همچنین نشان داد که با افزایش قدرت گرداب، ضریب تخلیه ممکن است تا 10 % کاهش یابد. مقایسه عمق استغراق بحرانی اندازه گیری شده با روش های مختلف نشان داد، روش های گوردن و نوس نتایج بهتری می دهند.

کلمات کلیدی

, گرداب, سرریز روزنه ای, سد کارون 3, مدل فیزیکی, افت موضعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055600,
author = {خداشناس, سعیدرضا and حامد سرکرده and مرتضی ماروسی and خداداد صفوی},
title = {مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3)},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-2347},
pages = {83--87},
numpages = {4},
keywords = {گرداب، سرریز روزنه ای، سد کارون 3، مدل فیزیکی، افت موضعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3)
%A خداشناس, سعیدرضا
%A حامد سرکرده
%A مرتضی ماروسی
%A خداداد صفوی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2010

[Download]