دانشور پزشکی, دوره (23), شماره (121), سال (2016-3) , صفحات (53-60)

عنوان : ( اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ دیده و حرارت‌ ندیده و عصاره هگزانی گل‌های حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی )

نویسندگان: بهرام فرهادی مقدم , مسعود فریدونی , علی اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: گیاه شاهدانه منبع کانابینوئیدهای گیاهی است و از مهم‌ترین این ترکیبات می‌توان به Tetrahydrocannabinolic acid و Cannabidiolic acid اشاره کرد که با تأثیر بر سیستم اندوکانابینوئیدی، اثراتی را بر اضطراب، صرع و تهوع دارند. این تحقیق به ‌بررسی اثرات تجویز داخل صفاقی عصاره‌های هیدروالکلی و هگزانی گل‌های پایۀ مادۀ شاهدانه که دارای حداکثر کانابینوئیدهاست، بر درد حرارتی و شیمیایی پرداخته است. علاوه‌براین، تأثیر عامل حرارت نیز بر اثرات فیزیولوژیک این کانابینوئیدهای گیاهی بر درد مورد آزمایش قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ تجربی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (250تا200گرم) در گروه‌های کنترل، شم، عصارۀ هیدروالکلی گل‌های حرارت‌دیده با دوزهای mg/kg 50 و 10، 1، عصار‌ۀ هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ندیده با دوز mg/kg 50 و عصارۀ هگزانی گل‌های حرارت‌دیده با دوز mg/kg 50 دسته‌بندی شدند. برای سنجش شدت درد شیمیایی، از آزمون فرمالین و برای سنجش آستانۀ درد حرارتی، از آزمون Tail flick استفاده گردید. نتایج: تجویز درون‌صفاقی دوز mg/kg 50 عصارۀ هگزانی گل‌های حرارت‌دیده در مقایسه با سایر عصاره‌ها، اثر کاهشی بسیار قابل‌توجهی بر فاز اول و دوم آزمون فرمالین و بر آستانۀ درد حرارتی داشت. نتیجه‌گیری: احتمالاً کانابینوئیدهای دکربوکسیله که توسط هگزان به‌میزان بیشتری استخراج می‌گردند، تمایل اتصالی بیشتری به گیرنده‌های CB1 و TRPV1 در مسیر درد دارند و به‌ترتیب، موجب مهار آزادسازی میانجی‌های مؤثر بر پردازش درد و غیرحساس نمودن گیرنده‌های مسیر درد می‌گردد، همچنین موجب مهار عوامل تجزیه‌گر کانابینوئیدهای درون‌زاد نیز می‌شوند.

کلمات کلیدی

, شاهدانه (Cannabis sativa), سیستم اندوکانابینوئیدی, درد, آزمون فرمالین, Tail flick
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055608,
author = {فرهادی مقدم, بهرام and فریدونی, مسعود and اسداللهی, علی},
title = {اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ دیده و حرارت‌ ندیده و عصاره هگزانی گل‌های حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {121},
month = {March},
issn = {2716-9723},
pages = {53--60},
numpages = {7},
keywords = {شاهدانه (Cannabis sativa)، سیستم اندوکانابینوئیدی، درد، آزمون فرمالین، Tail flick},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ دیده و حرارت‌ ندیده و عصاره هگزانی گل‌های حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی
%A فرهادی مقدم, بهرام
%A فریدونی, مسعود
%A اسداللهی, علی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2016

[Download]