فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-4) , صفحات (281-292)

عنوان : ( ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک )

نویسندگان: محمد کافی , بیژن سعادتیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات سودمند سیلیسیم بر رشد گیاهان به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش تغذیه ای و کارایی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر پارامترهای فتوسنتزی و رنگیزه های برگ سیب زمینی رقم اگریا در شرایط کشت بدون خاک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح اندازه ذره سیلیکات سدیم ( نانو و میکرو) و چهار سطح غلظت (صفر، 3/0، 6/0 و 9/0 میلی مولار) بود. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار اثر غلظت و اثر متقابل اندازه ذرات و غلظت بر صفات غلظت کلروفیل a، b، a+b، نسبت a به b، کارتنوئیدها، فتوسنتز، دی اکسید کربن زیر روزنه ای، هدایت روزنه ای، کارایی مصرف آب لحظه ای و هدایت مزوفیلی برگ سیب زمینی بود. در غالب صفات مورد بررسی، غلظت 3/0 میلی مولار سیلیسیم تاثیر مثبت و معنی داری بر صفات فتوسنتزی به همراه داشت. اما در غلظت های بالاتر، افزایش سیلیسیم در هر دو اندازه بر صفات فوق تاثیر منفی گذاشت و نانو ذرات در مقایسه با ذرات میکرو دارای اثرات فیتوتوکسینی شدیدتری بر صفات مورد بررسی بودند. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین صفات فتوسنتز، هدایت مزوفیلی، کارایی مصرف آب لحظه ای، غلظت کلروفیل a، کلروفیل b و a+b در کلیه تیمارها مشاهده شد. در مقابل، غلظت دی اکسید کربن زیر روزنه ای با تمامی صفات فوق الذکر همبستگی منفی نشان داد.

کلمات کلیدی

, سیلیکات سدیم, کارایی مصرف آب, کشت بدون خاک, محلول غذایی, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055609,
author = {کافی, محمد and سعادتیان, بیژن},
title = {ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {19},
month = {April},
issn = {2322-2727},
pages = {281--292},
numpages = {11},
keywords = {سیلیکات سدیم، کارایی مصرف آب، کشت بدون خاک، محلول غذایی، همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک
%A کافی, محمد
%A سعادتیان, بیژن
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ 2322-2727
%D 2017

[Download]