پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (437-446)

عنوان : ( اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی )

نویسندگان: آویسا اخوان خالقی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , احمدرضا راجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی به ترتیب فاکتوریل 2x3 انجام شد. 300 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس به 30 گروه 10 قطعه ای تقسیم شدند . تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح پروتئین قابل هضم (19.5 و 21.5 درصد) و سه سطح اسید های امینه گوگرد دار قابل هضم ( DSAA 1.02 ،0.94 و 1.1 درصد جیره) بودند. افزایش درصد DSAA، مصرف خوراک و ضریب تبدیل را در دوره آغازین افزایش داد اما بر افزایش وزن در این دوره تأثیری نداشت. با افزایش درصد DSAA جیره در دوره آغازین، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک در دوره پایانی و کل دوره افزایش یافت اما بر ضریب تبدیل تاثیری نداشت. با افزایش درصد DSAA جیره در دوره آغازین، اجزای لاشه و وزن نسبی قسمت های مختلف روده کوچک در 10 و 42 روزگی اختلاف معنی داری را نشان نداد، اما چربی محوطه شکمی در 42 روزگی کاهش یافت. با افزایش سطح پروتئین قابل هضم ، ضخامت ماهیچه در ژژنوم در 10 روزگی افزایش یافت. با افزایش درصد DSAA جیره آغازین، طول و عرض پرز در ناحیه ژژنوم در 10 روزگی افزایش یافت. سطوح پروتئین قابل هضم و ، DSAA جیره آغازین ر بر طول نسبی اجزای روده کوچک در 10 و 42 روزگی تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی

, اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم, بافت شناسی ژژنوم, پروتئین قابل هضم, جوجه های گوشتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055611,
author = {اخوان خالقی, آویسا and گلیان, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد and راجی, احمدرضا},
title = {اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {437--446},
numpages = {9},
keywords = {اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم، بافت شناسی ژژنوم، پروتئین قابل هضم، جوجه های گوشتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی
%A اخوان خالقی, آویسا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%A راجی, احمدرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2016

[Download]