حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (558-570)

عنوان : ( شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی، طی سالهای 1386 و 1387 تعداد 40 نمونه خاک و ریشه از مزارع مناطق مختلف تثبیت و به گلیسرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای (Sein-horst, استان جمع آوری گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش سین هورست ( 1959 میکروسکوپی دائمی، خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی نماتدهای استخراج شده با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. در این تحقیق پنج گونه نماتد ازجنسAphelenchoides شامل گونه های A. rutgersi و A. confusus ،A. delhiensis A. daubichaensis ،A. limberi شناسایی شدند که چهار گونه آخر برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می شوند.

کلمات کلیدی

, ریخت شناسی, ریخت سنجی, نماتدهای انگل گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055613,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {29},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {558--570},
numpages = {12},
keywords = {ریخت شناسی، ریخت سنجی، نماتدهای انگل گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]