هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-02-23

عنوان : ( کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان )

نویسندگان: زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این نوشتار معرفی کاربرد تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی برای مدیریت فرآیند به اشتراک گذاری و جریان یافتن دانش در بافت اجتماعی سازمان می¬باشد. بنابراین دانش به عنوان یک سرمایه اجتماعی که در شبکه¬ای از تعاملات اجتماعی کارکنان به اشتراک گذاشته می¬شود و جریان می-یابد مد نظر است. برای دست یابی به این هدف با استفاده از روش مرور سیستماتیک، با سه هدف بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش، بررسی پژوهش¬های انجام شده در حوزه رفتارهای به اشتراک گذاری و جریان دانش و بررسی کاربرد تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت جریان¬های دانشی به مرور مقالات منتشر شده در ده پایگاه علمی معتبر پرداخته شد. نتایج حاصل از مرور سیستماتیک حاکی از آن است که با مورد تایید قرار گرفتن رابطه میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در پژوهش¬های داخلی و قدرت تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی در پژوهش¬های خارجی، تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی به مثابه یک ابزار قدرتمند برای ردیابی و مدیریت جریان¬های دانشی در سازمان از دیدگاه پژوهشگران داخلی مغفول مانده است. براساس نتایج حاصل از مرور سیستماتیک مهم¬ترین شاخص¬های تحلیل شبکه در مدیریت فرآیند به اشتراک¬گذاری و جریان دانش عبارتند از مرکزیت درجه-ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت نزدیکی. کاربرد این شاخص¬ها در شناسایی جایگاه و نقش کنشگران در شبکه تعاملات دانشی منجر به شناسایی سه دسته از کنشگران شبکه شامل منابع دانشی، پل¬ها و مصرف کنندگان دانش می¬شود. بنابراین در این نوشتار تحلیل شبکه اجتماعی به مثابه یک تکنیک موثر برای توصیف، تحلیل و تبیین جریان های دانشی معطوف به اشتراک و انتقال دانش سازمان مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, سرمایه اجتماعی, جریان دانش, تحلیل شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055640,
author = {غفاریان سخن ور, زهرا and حسین قلی زاده, رضوان and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، جریان دانش، تحلیل شبکه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان
%A غفاریان سخن ور, زهرا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
%D 2016

[Download]