مدیریت منابع در نیروی انتظامی, دوره (2), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (23-42)

عنوان : ( نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) )

نویسندگان: مرتضی کرمی , زهرا وقاری زمهریر , ساناز عبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت برنامه درسی بر بهبود عملکرد کارکنان ناجا بود که با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان نیروی انتظامی بودند که به دلیل محدودیت دسترسی100 نفر از کارکنان حاضر در دوره های آموزش ضمن خدمت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته، 33سوالی کیفیت برنامه درسی و21سوالی عملکرد کارکنان استفاده گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای کیفیت برنامه درسی97/0 و برای بهبود عملکرد کارکنان 98/0به دست آمد.روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج بررسی همبستگی پیرسون نشان داد که اکثر مولفه های کیفیت برنامه درسی و بهبود عملکرد کارکنان دو به دو با هم همبستگی دارند و تنها بین دو مولفه کیفیت برنامه درسی (امکانات، ارزشیابی) با مولفه عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنا داری وجود ندارد. نتایج ضریب رگرسیون ساده نشان داد کیفیت برنامه درسی قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد؛ با اجرای رگرسیون چندگانه مشخص شد از بین شش خرده مولفه کیفیت برنامه درسی تنها خرده مولفه هدف، قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان است.

کلمات کلیدی

, کیفیت برنامه درسی, بهبود عملکرد, آموزش ضمن خدمت, ناجا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055642,
author = {کرمی, مرتضی and وقاری زمهریر, زهرا and عبیری, ساناز},
title = {نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد)},
journal = {مدیریت منابع در نیروی انتظامی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-5888},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت برنامه درسی، بهبود عملکرد، آموزش ضمن خدمت، ناجا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد)
%A کرمی, مرتضی
%A وقاری زمهریر, زهرا
%A عبیری, ساناز
%J مدیریت منابع در نیروی انتظامی
%@ 2345-5888
%D 2015

[Download]