سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل )

نویسندگان: ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورها ی ارتبا طی با راهبردها ی حل تعارض ملزم شده میباشد . این پژوهش توصیفی و از جهت تحلیل داده ها از نوع همبستگ ی میباشد . جامعه آمار ی شامل کلیه دانشجویان متأهل ترم اول مقطع کار شناسی ورود ی سال 29 - 29 مجتمع علوم ان سانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می باشد . از بین جامعه 741 نفر ی فوق 701 نفر براساس جدول مورگان، به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه ها ی تفکیک خویشتن اسکورن 9 D SI - ، باورها ی آیدلسون و اپستاین RBI ، وسبک ها ی حل تعارض رحیم ROCI - II سنجش واقع شد. نتایج حاصل از همبستگ ی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام حاک ی از آن است که: . وضع ی ت خود، امتزاج، باور به مخرب بودن مخالفت، تغ یی ر ناپذ ی ر ی همسر و تفاوتها ی بصورت مثبت و برش عاطف ی بصورت منف ی 71 درصد از متغ ی ر سبک حل تعارض (ملزم شده)را پیش بینی کرد ند. بنابر این درمانگران می توانند با شناخت سطح تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی زوجین در حل تعارضات به آنان کمک کنند

کلمات کلیدی

, تفکیک خویشتن, باورهای ارتباطی, سبکهای حل تعارض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055646,
author = {ندا صادقی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {تفکیک خویشتن، باورهای ارتباطی، سبکهای حل تعارض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل
%A ندا صادقی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]