خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (6), شماره (17), سال (2015-9) , صفحات (17-31)

عنوان : ( شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) )

نویسندگان: آذر کفاش پور , ندا شکوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به اهمیت توانمندسازی کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد فردی و سازمانی، پژوهش پیش رو با هدف بررسی وضعیت سطح توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می‌باشد . جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان به تعداد 166 نفر بوده است. نمونه محاسبه شده با فرمول کوکران شامل 116 تن می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تایید پایایی و روایی ابزار جمع اوری داده‌ها از آلفای کرونباخ و روش تحلیل عاملی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که سطح توانمندسازی روانشناختی در سازمان مذکور در حد متوسط می‌باشد و به ترتیب نه عامل شامل توانمندسازی ساختاری، رهبری توانمندساز، آموزش، تسهیم اطلاعات، پاداش، ویژگی‌های شغلی، اعتماد، سرمایه روانشناختی و خودارزیابی مثبت بر متغیر توانمندسازی روانشناختی تاثیر معنادار دارند.

کلمات کلیدی

توانمندسازی روانشناختی؛ منابع انسانی؛ عوامل مؤثر؛ شرکت برق منطقه‌ای خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055648,
author = {کفاش پور, آذر and شکوری, ندا},
title = {شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان)},
journal = {خط مشی گذاری عمومی در مدیریت},
year = {2015},
volume = {6},
number = {17},
month = {September},
issn = {2228-7965},
pages = {17--31},
numpages = {14},
keywords = {توانمندسازی روانشناختی؛ منابع انسانی؛ عوامل مؤثر؛ شرکت برق منطقه‌ای خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان)
%A کفاش پور, آذر
%A شکوری, ندا
%J خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
%@ 2228-7965
%D 2015

[Download]