پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (12), سال (2016-2) , صفحات (30-41)

عنوان : ( تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدجواد آگاه , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , احمدرضا راجی , اصغر زربان , رضا فرهوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر روغن کنجد به عنوان افزودنی خوراکی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی و یا آلفا-توکو فریلاستات بر عملکرد، فراسنجه های خونی و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی انجام شد. یکصد قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس 308 در سن 7 روزگی به صورت تصادفی به چهار تیمار آزمایشی تقسیم و در هر تیمار آزمایشی ، پنج تکرار با 5 پرنده در هر قفس، تا سن 28 روزگی تغذیه شدند. تیمارها شامل، یک گروه کنترل منفی تغذیه شده با جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و بدون افزودن آلفا-توکوفریلاستات، یک گروه کنترل مثبت تغذیه شده با جیره پایه و با افزودن 250 میلیگرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریلاستات به آن و دو گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره پایه و با جایگزین ی 50 و 100 درصد روغن خام ذرت با روغن کنجد، بودند. جوجه های تغذیه شده با 50 درصد جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد، بیشترین جای گزینی روغن کنجد در جیره تأثیر معنی داری بر مصرف خوراک و . ( 0.05> P) میانگین افزایش وزن روزانه را نشان دادند ( 0.05> P) ضریب تبدیل غذایی نداشت. بیشترین و کمترین درصد لاشه را به ترتیب جوجه های تغذیه شده با جیره کنترل مثبت و کنترل - گنجاندن روغن کنجد به جای روغن خام ذرت در جیره پایه باعث افزایش معنی دار طول، عرض و سطح . ( 0.05> P) منفی داشتند ( 05 جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 50 درصد روغن کنجد کمترین .(P<0/ جذبی پرز در مقایسه با جیره کنترل منفی گردید ( 0.05> P) استفاده از روغن کنجد به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی . ( 0.05> P) غلظت گلوکز و تری گلیسرید سرم خون را نشان دادند ( 05 قوی در جیره جوجه های گوشتی، همانند استفاده از آلفا-توکوفریلاستات می تواند اثرات مثبتی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت دستگاه گوارش در هفته های نخست دوره پرورش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, روغن کنجد, عملکرد, ریخت شناسی روده, فراسنجه های خونی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055650,
author = {محمدجواد آگاه and گلیان, ابوالقاسم and نصیری مقدم, حسن and راجی, احمدرضا and اصغر زربان and فرهوش, رضا},
title = {تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {12},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {30--41},
numpages = {11},
keywords = {روغن کنجد، عملکرد، ریخت شناسی روده، فراسنجه های خونی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
%A محمدجواد آگاه
%A گلیان, ابوالقاسم
%A نصیری مقدم, حسن
%A راجی, احمدرضا
%A اصغر زربان
%A فرهوش, رضا
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2016

[Download]