اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (4), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (23-50)

عنوان : ( تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید براساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی، تدوین برنامه توسعه مناطق براساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخشهای مختلف اقتصادی امری بی بدیل می باشد ولی از آن جا که فعالیت های اقتصادی، به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه تمرکز نامطلوبی برخوردار می باشند لذا، هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف براساس روش های علمی مناسب می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، داده های مورد نیاز از سرشماری های 1385 و 1390 برگرفته شده از مرکز آمار ایران جمع آوری گردیده است. میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربرد ترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی از طریق نرم افزار Excel محاسبه شد. و سطح بندی استان ها براساس مدل تحلیل عاملی، تاپسیس، تحلیل خوشه ای انجام شد و در نهایت نقشه های جغرافیایی میزان مزیت نسبی انواع گروه های عمده شغلی در محیط نرم افزار ARC GIS، در سطح کشور نیز ترسیم شد که قطعاً برای سیاست گذاری مناسب در زمینه توسعه منطقه ای ضروری می باشد. نتایج تحقیق، نشان دهندة شکاف زیاد بین نواحی روستایی استانهای کشور و توسعة نامتعادل استان ها با توجه به شاخص های مورد استفاده است. براین اساس استانهای تهران، کرمانشاه، بوشهر و مازندران بالاترین امتیاز نسبی را کسب کردند و از امکانات بیشتری برای اشتغال زایی در نواحی روستایی برخوردارند. در مقابل استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان از امتیازات نسبی پایین تری برای اشتغال زایی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, توسعه منطقه ای, ضریب جینی, منحنی لورنز, تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای و تاپسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055657,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۳۲۲-۲۱۳۱},
pages = {23--50},
numpages = {27},
keywords = {توسعه منطقه ای، ضریب جینی، منحنی لورنز، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و تاپسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ ۲۳۲۲-۲۱۳۱
%D 2016

[Download]