نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ , 2016-05-09

عنوان : ( تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار )

نویسندگان: سیدامید حسینی فخر , مهرداد فتحی , معصومه السادات مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ورزش تاثیرات گسترده ای روی عملکرد مردان بسته به نوع تمرین و سطح آمادگی می گذارد) 1(. در مردان مسیر اسپرماتوژنز بسته به ترشح هورمون LH ، FSH و تستوسترون دارد. LH از طریق سلول های لیدیگ تولید استروئیدهای جنسی را تحریک می کند و FSH نقش کلیدی در کنترل هورمونی اسپرماتوژنز دارد) 3(. در تحقیقی 6 هفته تمرین مقاومتی) 4 جلسه در 66 درصد یک تکرار بیشینه( باعث تغییرات معناداری در سطوح - هفته با شدت 57 LH و FSH نشد اما سطح تستوسترون آزاد را افزایش داد) 1(. با توجه به تحقیقات اندک، هدف از تحقیق حاضر بررسی 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار بود. روش شناسی: تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. 24 نفر از مردان مراجعه کننده به باشگاه شهرستان 52 کیلوگرم( به صورت داوطلبانه /76±8/ 151 سانتی متر( و وزن) 21 /32±2/ 26 سال(، قد ) 76 /9±3/ بجنورد با میانگین سن) 66 انتخاب شدند. قبل و بعد از دوره تمرینی از آزمودنی ها خون گیری شد. آزمودنی ها به دو گروه تجربی) 12 نفر( و کنترل) 12 نفر( 12 و 8 تکرار در 3 ست به مدت 8 هفته و هر هفته ، 56 و 57 درصد یک تکرار بیشینه با 17 ، تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی با 66 3 جلسه انجام شد. برای تعیین تفاوت میانگین های درون گروهی از آزمون T همبسته استفاده شد. عملیات آماری توسط نرم افزار SPSS 6/ نسخه 16 و سطح معنی داری نیز برای تمام محاسبات ) 67 P≤ ( در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش معناداری در سطوح تستوسترون و همچنین LH گروه تجربی نسبت به قبل از تمرین شده بود) P<0/05 (. همچنین تمرین مقاومتی هر چند سطوح FSH را درگروه تجربی تا حدودی افزایش داد ولی این تغییرات به لحاظ آماری معنادار نبود) P>0/05 (. در گروه کنترل نیز بین سطوح تستوسترون، LH و همچنین FSH پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت P>0/05) . ( بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق میزان تستوسترون گروه تمرین افزایش یافت که احتمالا به دلیل افزایش در میزان LH بوده است میزان تولید تستوسترون به وسیله فیدبک تنظیمی محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گناد حفظ می شود. هیپوتالاموس هورمون GnRH را به صورت ضربانی ترشح می کند که به نوبه خود سنتز و رهایش LH از هیپوفیز قدامی را تحریک می کند که متعاقبا .) باعث تحریک تولید تستوسترون در سلول های لیدیگ بیضه می شود) 2 FSH همراه با تستوسترون روی لوله های اسپرم ساز از طریق سلول های سرتولی به منظور حمایت و حفظ روند اسپرماتوژنز عمل می کنند) 3( که در تحقیق حاضر علی رغم افزایش این تغییرات معنادار نبود که با تحقیق براری و همکاران همسو است

کلمات کلیدی

, تمرین مقاومتی, تستوسترون, LH , FSH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055660,
author = {سیدامید حسینی فخر and فتحی, مهرداد and مدرسی, معصومه السادات},
title = {تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار},
booktitle = {نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین مقاومتی، تستوسترون، LH ، FSH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار
%A سیدامید حسینی فخر
%A فتحی, مهرداد
%A مدرسی, معصومه السادات
%J نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴
%D 2016

[Download]