نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ , 2016-05-09

عنوان : ( اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال )

نویسندگان: سمیه خیرابادی , مهرداد فتحی , فریبرز رمضانی , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدم :ٍ جٍ دَ تزکیجبت فلا ئًٍَیذی ه جَ دَ در چبی عجش هی ت اَ ذً اس پ ؽَؼ در یًٍ عزخزگ در ثزاثز رادیکبل بّی آساد هحبفظت ک ذٌٌ ث ایی عٍیل اس ثز سٍ ثیوبری بّی للجی جل گَیزی وًبیذ. ذّف اس ا جًبم ایی پض ؼٍّ، ثزرعی تأثیز ؾّت فّت توزیی اَّسی هکول چبی عجش ثز ثزخی ریغک فبکت رَ بّی للجی عز لٍی س بًى چبق غیزفعبل ث دَ. ریش شىبسی: درایی هطبلع یًو تجزثی، 40 آسه دَ یً ث ر ػٍ وً گیزی در دعتزط ذّفو ذٌ ا تًخبة ؽذ ذً. ثط رَ تصبدفی در چ بْر گز هغب یٍ 10 فًزی، چبی عجش، توزیی اَّسی، تزکیجی ک تٌزل؛ تمغین ؽذ ذً. گز توزیی اَّسی ث هذت 8 فّت ،ِ زّ فّت 3 جلغ ث هذت 45 تب 60 دلیم ثب ؽذت هعبدل 65 75 % حذاکثز ضزثبى للت ث دَ. گز هصزف چبی عجش در - وّیی سهبى، ر سٍا 3 ثًَت ثعذ اس گذؽت 2 عبعت اس زّ عٍذ غذایی، 2 گزم چبی خؾک را در 100 هیلی لیتز آة دم کزد هصزف هیکزد ذً. ثزای همبیغ هیب گًیی بّی در ىٍ ثیی گز یٍّ ث تزتیت اس ر ػٍ تی وّجغت آ بًلیش اٍریبظً یک طزف ( ANOVA >0/ ( اعتفبد ؽذ تًبیج در عطح هع یٌ داری 05 p آسهبیؼ ؽذ ذً. وتبیج: هیب گًیی بّی در ىٍ گز یٍّ در هتغیز TC در گز چبی عجش، توزیی اَّسی تزکیجی همبدیز TG در گز چبی عجش توزیی اَّسی LDL-C در گز چبی عجش تزکیجی؛ HDL-C فمط در گز توزیی اَّسی همبدیز CRP در گز توزیی اَّسی تزکیجی ث لحبظ آهبری هع یٌ دار اعت. تفب تٍ هیب گًیی بّ در هتغیز بّی TC TG ث لحبظ آهبری هع یٌدار اعت. بحث ی وتیج گٍیری: ؾّت فّت توزیی اَّسی، هصزف چبی عجش تزکیت ایی د ثب یکذیگز اس طزیک کب ؼّ ریغک فبکت رَ بّی للجی عز لٍی در ث جْ دَ علاهت للت عز قٍ کب ؼّ خطز ثیوبری آتز عٍکلز سٍ ه ثَز اعت.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, چای سبز, زنان چاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055661,
author = {خیرابادی, سمیه and فتحی, مهرداد and فریبرز رمضانی and حجازی, کیوان},
title = {اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال},
booktitle = {نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین هوازی،چای سبز،زنان چاق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال
%A خیرابادی, سمیه
%A فتحی, مهرداد
%A فریبرز رمضانی
%A حجازی, کیوان
%J نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴
%D 2016

[Download]