نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ , 2016-05-09

عنوان : ( تاثیر مصرف استروئید ناندرولون دکانوات بر شاخص های همودینامیک و میزان گلبول قرمز خون ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام )

نویسندگان: محسن ده باشی , مهرداد فتحی , سعید رضائی , پیام عباسیان مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه و با رقابتی شدن مسابقات، ورزشکاران بیش از هر زمانی اقدام به مرهرا اسهتروهیدها مهی کننهد، اسهتروهیده ای آنابولیک آندروژنیک اولین بار در سال ) 1331 ( برای درمان پاره ای از بیماری ها استفاده شدند) 1( مطالعات نشان داده اند مررا استروهیدها با طیف وسعیی از عوارض جانبی از جمل آتروفی بیض ها،مشکلات کبدی و تغییرات هماتولوژیهک وهون همهراه مهی باشد) 2( دری و همکاران گزارش کردند مررا کنندگان استروهید اوکسی متهالون بها ناهنجهاری ههای هماتولوژیهک روبهرو مهی شوند) 1(کلی عوامل فوق محور تمرکز این پژوهش را ب موضوع یاد شد اوتراص داد. روش شناسی: تحقیق حاضر ک از دست مطالعات علی پس از وقوع می باشد، در بر گیرنده 22 مرد رشت پرورش اندام )سن : – 71.21 ( می باشد ک در قاله دو گهروه مرهرا کننهده نانهدرولون ± 111.33 سانتی متر، وزن: 1.3 ±.. 2 سال ، قد : 2 ..1±4.1 دکانوات) تجربی( و ورزشکاران بدون سابق مررا)کنترل( می باشد . کلی ورزشکاران استفاده شده در طرح دارای الگوی مهنمم تمرین بوده و معیارهای ورود ب تحقیق را داشتند، همچنین ب منمور تعیین میزان فشار وون و ضربان قل ، در دو گروه چنهدین بار در فواصل مختلف )ضربان در حالت نشست پس از پنج دقیق استراحت( اقدام ب اندازه گیری شد و جهت تعین مقادیر گلبهول قرمز از سل کانتر دیاترون (Back up) استفاده شد همچنین از آمار توصیفی و استنباطی )تی مستقل و تی هم بسهت ( اسهتفاده شد. % نتایج: فشار وونسیستول و گلبول قرمز در گروه مررا کننده استروهید بطور معنا داری از گروه بدون مرهرا بهارتر بهود) 1 p < ) . % اما تغییرات سایر فاکتورها معنا دار نبود) 1 p > ) بحث و نتیجه گیری: اغل استروهیدها با افزایش تولید اریتروپوهیتینو اثهر مسهتقیم بهر مغهز اسهتخوان، موجه افهزایش میهزان گلبول های قرمزوون می گردند) 2(لذا مشاهده می شود میزان فاکتوری های مربوط ب اریتروپوهیتین در گروه دوم نسبت ب گهروه کنترل افزایش بیشتری داشت است. در تحقیقی توسط کاوییلو و همکاران ) 2227 ( مشاهده شد در اثر مررا تستوسترون انانتات میزان هماتوکریت و هموگلوبین در هر دو گروه افزایش معنا داری داشت) 3( ک با نتایج حاصل از این تحقیق همسهو بهود. افزایش هماتوکریت و فاکتورهای وابست ب اریتروپوهیتین، باعث افزایش ویسکوزیت وون و در نتیج وقهوع ترومبهوز شهریانی و مشهکلات ریتمیست قل می شود ک می تواند زمین افزایش فشار وون را ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, ناندرولون دکانوات, پرورش اندام, استروهید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055662,
author = {ده باشی, محسن and فتحی, مهرداد and رضائی, سعید and عباسیان مهر, پیام},
title = {تاثیر مصرف استروئید ناندرولون دکانوات بر شاخص های همودینامیک و میزان گلبول قرمز خون ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام},
booktitle = {نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ناندرولون دکانوات،پرورش اندام، استروهید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مصرف استروئید ناندرولون دکانوات بر شاخص های همودینامیک و میزان گلبول قرمز خون ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام
%A ده باشی, محسن
%A فتحی, مهرداد
%A رضائی, سعید
%A عباسیان مهر, پیام
%J نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴
%D 2016

[Download]