نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ , 2016-05-09

عنوان : ( تاثیر یک دوره مصرف مکمل گلوتامین بر فاکتورهای ایمنی ورزشکاران رشته پرورش اندام )

نویسندگان: سعید رضائی , محسن ده باشی , مهرداد فتحی , پیام عباسیان مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: عضله اسکلتی، اصلی ترین بافت سازنده گلوتامین است؛ در نتیجه فعالیت آن می تواندد سیسدتم ایمندی را بد ه طدور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد ) 1(.مطالعات نشان داده اند تمرین جسمانی شدید، سطوح گلوتامین آزاد شده از عضله اسکلتی را کاهش داده و یا سطوح برداشت گلوتامین توسط سایر ارگان ها را افزایش مدی دهدد. در نتیجده، دسترسدی بده گلو تدامین توسط سلول های سیستم ایمنی محدود می شود) 2(.استفاده از مکمل گلوتامین خوراکی طی سالهای اخیر بین ورزشدکارانی که تمرینات مقاومتی انجام می دهند بویژه ورزشکاران رشته پرورش اندام، افزایش قابل توجهی یافته است،لذا محدور تمرکدز این پژوهش به این موضوع اختصاص یافت. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که جامعه آن متشکل از ورزشکاران رشدته پدرورش انددام ،درقالب دو 22/66±9/ 121 سدانتی متدر ، وزن 26 /21±0/ 22 سدال، قدد 22 /9±4/ گروه دارونما) 8 نفر( و مکمل) 8 نفر( )میانگین سنی 60 کیلوگرممی باشد. در وهله اول آزمودنی ها قبل از انجام اولین جلسه فعالیدت خدونگیری صدورت پدذیرفت ، سدس فعالیدت ورزشی به مدت هفتاد دقیقه که شامل حرکات دوره ای پرورش اندام بود انجام شد، آزمودنی ها تمرینات را با شدتی معادل 26 تا 21 % یک تکرار بیشینه انجام دادند،.پ از آن و در پایان جلسه اول مجدد خونگیری به عمل آمد آزمودنی ها به مدت شش هفته مکمل گلوتامین را دریافت نمودند و شرایط پیش آزمون عیناَ در پ آزمون تکرار شد.در تجزیه تحلیل از آزمدون تی وابسته و تی مستقل استفاده شد . نتایج : میزان لنفوسیت استراحتی بدون تغییر و میزان کاهش آن پ از تمرین به نسبت پیش آزمون بطور معنا داریکمتدر بود . نوتروفیل استراحتی درون گروهی افزایش معنا دار نشان داد (p<0.05) اما تغییرات بین گروهی در پ آزمون معنادار نشد (p>0.05) بحث و نتیچه گیری : کاهش غلظت گلوتامین پلاسما در نتیجه ی فعالیت ماهیچه ای، عملکرد لنفوسیت هدا را مهدار مدی کند. از آنجایی که ماهیچه ی اسکلتی نقش کلیدی در مصرف گلوتامین در سدلول هدای ایمندی دارد، در نتیجده ی فعالیدت عضله بر سیستم ایمنی اثر مستقیم می گذارد . 1( در پژوهش حاضر نوتروفیلها افزایش یافتهاند، لدذا مدی تدوان احتمدال داد ( شدت بالای تمرین منجر به نوتروفیلیا شده است. همچنین، از دلایل احتمالی دیگر در نتایج متفاوت بین تحقیقات مدی تدوان به سطح آمادگی آزمودنیها و سایر عوامل محیطی اشاره کرد، بدا توجه به اینکهگلوتامین یک مکملدر دسترس، ایمنو بدون عوارض جانبی برای افرادسالم میباشد) 3( می توان به ورزشکاران درگیر در تمرینات شدید مصرف این مکمدل را بدا رعایدت پیش فرض های مصرف آن، توصیه نمود. واژه های کلیدی: پرورش اندام،گلوتامین،ایمنی

کلمات کلیدی

, پرورش اندام, گلوتامین, ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055663,
author = {رضائی, سعید and ده باشی, محسن and فتحی, مهرداد and عباسیان مهر, پیام},
title = {تاثیر یک دوره مصرف مکمل گلوتامین بر فاکتورهای ایمنی ورزشکاران رشته پرورش اندام},
booktitle = {نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرورش اندام،گلوتامین،ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک دوره مصرف مکمل گلوتامین بر فاکتورهای ایمنی ورزشکاران رشته پرورش اندام
%A رضائی, سعید
%A ده باشی, محسن
%A فتحی, مهرداد
%A عباسیان مهر, پیام
%J نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴
%D 2016

[Download]