نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ , 2016-05-09

عنوان : ( تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست )

نویسندگان: بهاره کتابدار , مهرداد فتحی , امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: رقابت بسکتبال، فعالیت جسمانی با شدت بالاست که به سطح بالایی از آمادگی هوازی و بی هوازی نیاز دارد. در اثر انجام برخیی از انواع فعالیت های ورزشی نسبتاً شدید ممکن است به علت برهم خوردن تعادل اسیدی بازی یا بروز فشار اکسایشی، موجبات افت برخی - از ظرفیت های فیزیولوژیکی فراهم شود. تمرینات تناوبی شدید هر دو آنیزیم هیای اکسایشیی و گلیکولیتیی را افیزای میی دهید . نتیای تحقیقات حمزه زاده و همکاران) 1332 (، افزای VO2max ، میانگین و کاه شاخص خستگی را طی ییه دوره تمیرین تنیاوبی شیدید گزارش کرد) 1(. لذا محور تمرکز این پژوه به این موضوع اختصاص داده شد. روش شور شناسییسانش : 22 سال؛ قد /33±3/ این تحقیق شامل 22 نفر دختر بسکتبالیست در کانون های سطح شهر مشهد با میانگین سنی 65 62 کیلوگرم بودند؛ که در دو گروه ده نفره شامل تمرین و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها دو /11±6/ 153/23±6/22 سانتی متر؛ وزن 32 روز پی و پس از تمرینات، آزمون وینگیت)برای برآورد میانگین توان بی هوازی( و آزمون بروس)برای برآورد VO2max ( را اجرا کردند که آزمون ها با فاصله 22 ساعت از هم اجرا شد.گروه تجربی علاوه بر تمرینات بسکتبال خود دو جلسه در هفته به اجرای HIIT پرداختند)شامل سه ست پروتکل RAST با سه دقیقه استراحت بین هر ست در هفته ی اول که با توجه به شکل فزاینده ی تمرینات، در هر هفته ی ست اضافه گردید( سپس بعد از چهار هفته نمونه های خونی و تست های عملکردی مجددا ارزیابی گردید. داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 2/ نسخه 21 و استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری) 26 p< ( صورت پذیرفت. نتایج: تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی، متوسط توان بی هوازی و شاخص خستگی در مقایسه با کنترل قبل و بعد از ی دوره اجرای پروتکل HIIT به لحاظ آماری معنی 2/ دار بود) 26 p< ( ولی تغییرات آنزیم کراتین کیناز و لاکتات خون در حد معنی 2/ داری نبود) 26 p> .) بحث و نتیجهگیری: نتای این پژوه حاکی از افزای حداکثر اکسیژن مصرفی، متوسط توان بی هوازی و کاه شاخص خستگی در گروه تجربی بود که هم سو با نتای سیاهکوهیان و همکاران) 1332 ( ، بود) 2(. بهبود عملکرد هوازی در پی تمرینات تناوبی شدید ممکن است به واسطه ی افزای توانایی در بافر کردن یون هیدروژن باشد. سازو کارهای درگیر در افزای توان بی هوازی ناشی از آن را می توان به عواملی چون، افزای آنزیم های بی هوازی فسفوفروکتوکیناز، آلدولاز، لاکتات دهیدروژناز و سازگاری های عصبی که افزای هر ی از آنها می تواند چرخه ورود به رکود انرژی و بازسازی انرژی را به ترتیب کاه و افزای دهد، نسبت داد) 3(. در مجموع این پژوه نشان داد که تمرین کوتاه مدت HIIT با تاثیر بر روی هر دو سیستم هوازی و بی هوازی، موجب تاخیر در ورود به آستانه خستگی، افزای توان هوازی و بی هوازی و همچنین افزای عملکرد ورزشی بسکتبالیست های دختر می شود. واژه های کلیدی: تمرین تناوبی شدید/ بس

کلمات کلیدی

تمرین تناوبی شدید/ بسکتبال/ عملکرد هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055664,
author = {کتابدار, بهاره and فتحی, مهرداد and رشیدلمیر, امیر},
title = {تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست},
booktitle = {نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین تناوبی شدید/ بسکتبال/ عملکرد هوازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست
%A کتابدار, بهاره
%A فتحی, مهرداد
%A رشیدلمیر, امیر
%J نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴
%D 2016

[Download]