پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, سال (2016-9)

عنوان : ( توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی )

نویسندگان: هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان پست کارشناس رسمی قطعی تشکیل دادند.گردآوری داده ها در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف میزان برخورداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از مهارت های مدیریت دانش شخصی، 137 نفر از کارشناسان دانشگاه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در این مرحله به منظورگردآوری داده-ها از پرسشنامه مهارت های مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران (2001) استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های کمی نشان دادکه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط به بالا از مهارت های مدیریت اطلاعات برخوردارند. در مرحله دوم، به منظور شناسایی فعالیت های معطوف به هر یک از مهارت های مدیریت دانش شخصی از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطالعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر شانزده تن از کارشناسان رسمی قطعی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. براساس یافته های حاصل از تحلیل داده های کیفی در این مرحله، مهمترین فعالیت های ناظر به مهارتهای مدیریت دانش شخصی مشخص شد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش شخصی, مهارت های مدیریت دانش شخصی, دانشگاه, کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055671,
author = {روح بخش, هاجر and حسین قلی زاده, رضوان and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2016},
month = {September},
issn = {2251-8223},
keywords = {مدیریت دانش شخصی، مهارت های مدیریت دانش شخصی، دانشگاه، کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی
%A روح بخش, هاجر
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2016

[Download]