جغرافیا و مطالعات محیطی, دوره (4), شماره (15), سال (2015-12) , صفحات (99-112)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد سریع جمعیت و توسعه بی رویه شهرها، همراه با پیامدهای منفی حاصل از رویکردهای توسعه ای متمرکز بر رشد اقتصادی و برجسته شدن جنبه های اجتماعی توسعه، سازه کیفیت زندگی را به عنوان شاخصی برای ارزیابی و جهت دادن به برنامه ها و سیاست های توسعه و تقویت رویکردهای جدید توسعه با محوریت توسعه اجتماعی مورد توجه قرار داده است. مطالعات مربوط به کیفیت زندگی از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند منجر به شناسایی نواحی مساله دار، اولویت بندی ارائه خدمات به شهروندان و تدوین استراتژی های مدیریت و برنامه­ریزی شود. بر این اساس، در این پژوهش به ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر یزد در جهت دست یابی به توسعه پایدار پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. محلات نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری پژوهش(کلیه محلات شهر یزد) تعیین گردید. در این پژوهش پس از برآورد حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران برابر با 322 نفر، اطلاعات مورد نیاز از سرپرستان خانوار ساکن محلات نمونه، با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع­آوری گردید، سپس با ورود داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه ها به محیط نرم افزاری Spss، ماتریس اولیه تصمیم گیری تشکیل شد. در مرحله بعد با استفاده از روشVicor که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد، محلات مورد مطالعه از نظر شاخص های کیفیت زندگی، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت کیفیت زندگی در محلات مختلف شهر یزد متفاوت می باشد، به طوری که محلات کوی دانشگاه، سیلو و افشار بهترین محلات و محلات مریم آباد و چرخاب به ترتیب بدترین محلات از شاخص های کیفیت زندگی می باشند. پیشنهادات ارائه شده در این پژوهش می تواند ارتقای کیفیت زندگی در محلات مورد مطالعه و سایر محلات را در پی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, روش Vicor, توسعه پایدار, محلات شهر یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055672,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and حسینی, سید مصطفی},
title = {سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد)},
journal = {جغرافیا و مطالعات محیطی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-7845},
pages = {99--112},
numpages = {13},
keywords = {کیفیت زندگی، روش Vicor، توسعه پایدار، محلات شهر یزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A حسینی, سید مصطفی
%J جغرافیا و مطالعات محیطی
%@ 2008-7845
%D 2015

[Download]