پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (15), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (99-126)

عنوان : ( اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران )

نویسندگان: محمدعلی ابوترابی , محمدعلی فلاحی , مصطفی سلیمی فر , سید محمد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانکها در مدل طی سالهای 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانکهای تجاری رد می کند

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, خدمات مالی بانکی, مالکیت دولتی بانکها, رشد اقتصادی, آزمون علّیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055673,
author = {ابوترابی, محمدعلی and فلاحی, محمدعلی and سلیمی فر, مصطفی and سید محمد حسینی},
title = {اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-6768},
pages = {99--126},
numpages = {27},
keywords = {توسعه مالی، خدمات مالی بانکی، مالکیت دولتی بانکها، رشد اقتصادی، آزمون علّیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران
%A ابوترابی, محمدعلی
%A فلاحی, محمدعلی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سید محمد حسینی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2016

[Download]