شعر پژوهی, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (49-76)

عنوان : ( نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی , محمدجواد مهدوی , مصطفی غریب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چنان‌که از عنوان برمی‌آید، مسألة اصلی مقاله تعیین نقش سنائی در تاریخ تحول قصیدة فارسی است؛ نقشی که به همان اندازة «تحول در غزل فارسی» مهم است. با وجود تحقیقات پراکنده‌ای که در پیشینة تحقیق بدان‌ها پرداخته-ایم، هنوز جای تحقیقی که این بُعد شخصیت شاعری سنائی را آشکار کند، خالی بود. بدین منظور قصاید او را در دو سطح ساختار صوری (ناظر بر فرم) و نظم گفتمانی (معطوف به محتوا) بررسی کردیم و در مقایسه با سنت قصیده‌پردازی پیش از وی نشان دادیم که او و ناصر خسرو به عنوان نقطه‌های عطف تحول قصیده فارسی هستند؛ به‌طوری‌که می‌توان تاریخ قصیدة فارسی را به دو دورة پیش و پس از این دو شاعر تقسیم کرد. در بررسی ساختار صوری قصاید وی، به سه گونه قصیده دست یافتیم: تابع سنت قصیده‌پردازی، بینابین و جدید. همین گروه‌بندی را در بررسی گفتمانی قصاید نیز اساس قرار دادیم. نتیجة بررسی‌ها نشان داد که در قصاید گروه اول، چه از جهت ساختار صوری و چه محتوایی سنائی در چهار چوب «سنت» حرکت کرده‌است؛ در قصاید گروه دوم، حرکت او به طرف خروج از سنت (در سطح فرم و محتوا) مشاهده می‌شود اما چنان و چندان نیست که از مرزهای سنت خارج شده باشد و سر انجام در قصاید گروه سوم، چه به لحاظ ساختار صوری و چه محتوایی با طرحی کاملاً نو مواجه می‌شویم که پیش از وی (به استثنای ناصر خسرو) یا اصلاً وجود ندارد و یا قابل توجه نیست. بدین ترتیب باید سنائی را یک نقطة عطف در تاریخ تحول قصیده به شمار آورد

کلمات کلیدی

, قصیده, عرفان, سنائی غزنوی, تاریخ ادبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055676,
author = {زرقانی, سیدمهدی and مهدوی, محمدجواد and غریب, مصطفی},
title = {نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی},
journal = {شعر پژوهی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8183},
pages = {49--76},
numpages = {27},
keywords = {قصیده، عرفان، سنائی غزنوی، تاریخ ادبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی
%A زرقانی, سیدمهدی
%A مهدوی, محمدجواد
%A غریب, مصطفی
%J شعر پژوهی
%@ 2008-8183
%D 2016

[Download]