دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2016-03-10

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد )

نویسندگان: احمد برهانی تخته جان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات جنوب شهر مشهد و از لحاظ زمین شناسیٍ در زون مفضلی ( Suture zone) بین ارتفاعات بینالود و کپه داغ قرار دارد. سنگ های شیستی بخشی از واحد دگرگونی فیلیت مشهد را در این زون تشکیل می دهند. گسترش شهر مشهد بر روی ارتفاعات جنوبی شهر و افزایش ساخت و سازها و ایجاد کمربندی جنوبی در این محدوده سبب شده تا بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ های محدوده برای احرای پروژه های مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار گردد. در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات مهندسی شیست های منطقه به دلیل آنیزوتروپ بودن نمونه های استوانه ای در سه جهت موازی با شیستوزیته، 45 درجه نسبت به شیستوریته و عمود بر شیستوزیته تهیه گردید ودر آزمایشگاه آزمایشات مربوط به تعیین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آن ها از قبیل آزمایش تک محوری، بار نقطه ای و برزیلی و نیز وزن مخصوص خشک و اشباع و در صد رطوبت و سرعت موج فشاری انجام شد. با بررسی نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مشاهده می شود زمانیکه بارگذاری در جهت عمود بر شیستوزیته انجام می گیرد، بیشترین مقاومت و در جهت 45 درجه نسبت به شیستوزیته، کمترین مقاومت سنگ به دست می آید. همچنین سرعت موج p در جهت موازی سطوح تورق بیشتر از سرعت در جهت عمود بر این سطوح است و این نشان دهنده ی خاصیت آنیزوتروپی شیست هاست.

کلمات کلیدی

, شیست, خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ, آنیزوتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055687,
author = {برهانی تخته جان, احمد and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شیست، خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ، آنیزوتروپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد
%A برهانی تخته جان, احمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
%D 2016

[Download]