جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (23-43)

عنوان : ( تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , محسن رستگار , راضیه السادات میرجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضاهای ورزشی شهر زنجان و بررسی میزان دسترسی شهروندان به این مراکز است. روش: روش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات میدانی است. سپس با استفاده از نرم‌افزار GIS، به تحلیل فضاهای ورزشی و شعاع خدمات‌رسانی آن پرداخته شده و در نهایت نقشه¬های خروجی این مدل ارایه شده است. یافته¬ها/ نتایج: پس از مطالعة وضع موجود فضاهای ورزشی در سطح محلّه، ناحیه، منطقه و شهر زنجان، سطوح و سرانة اختصاص¬یافته به فضای ورزشی در شهر زنجان مشخص شد. از مجموع نوزده فضای ورزشی شهر زنجان، 9 فضای ورزشی در مقیاس محلّه، 6 فضای ورزشی در مقیاس ناحیه، 3 فضای ورزشی در مقیاس منطقه و1 فضای ورزشی در مقیاس شهر، خدمات¬رسانی می¬کنند. نتیجه¬گیری: نتایج نشان می¬دهد که توزیع فضاهای ورزشی در سطح شهر زنجان مناسب نبوده است. از نظر دسترسی به فضاهای ورزشی، نتایج حاصل از تحلیل شعاع عملکردی، نشان¬دهندة آن است که فضای ورزشی به ترتبب محلّه، ناحیه، منطقه و شهر، حدود 45، 80/46 و 83 درصد مساحت و 36، 63، 94، 98 درصد جمعیّت شهر زنجان را تحت پوشش عملکردی خود قرار داده است. همچنین، با استفاده از شاخص موران و آمارة عمومی G مشخص شد که پراکنش فضایی کاربری¬های ورزشی به صورت برنامه‌ریزی‌شده نبوده و به صورت تصادفی در سطح شهر توزیع شده است.

کلمات کلیدی

, فضاهای ورزشی, خود¬همبستگی فضایی, سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS), شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055705,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and رستگار, محسن and میرجعفری, راضیه السادات},
title = {تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1391},
pages = {23--43},
numpages = {20},
keywords = {فضاهای ورزشی، خود¬همبستگی فضایی، سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر زنجان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رستگار, محسن
%A میرجعفری, راضیه السادات
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2015

[Download]