ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2016-02-16

عنوان : ( بررسی تحلیلی اثر جابجایی سوخت و اکسیژن بر پارامترهای احتراقی شعله گاز طبیعی )

نویسندگان: امیرجواد احمدیان حسینی , سید هادی پورحسینی حصاری , محمد مقیمان , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تابش مهم¬ترین مکانیزم انتقال¬حرارت از شعله بوده به طوری که حدود 70 درصد از صدور حرارت از شعله توسط این روش انجام می¬شود. یکی از مهم¬ترین ویژگی¬های شعله گاز¬طبیعی، شعله آبی رنگ و غیردرخشان آن در مقایسه با شعله زرد رنگ سوخت¬های مایع است، که این امر راندمان حرارتی مشعل¬های گازسوز را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل¬سازی عددی اثر تغییر محل ورودی سوخت و اکسیدکننده در شعله پخشی متان-هوا بر دما، شار انتقال¬حرارت تابشی شعله و نرخ تشکیل دوده و آلاینده¬های احتراقی مورد مطالعه قرار گرفته است. مقایسه نتایج شبیه¬سازی عددی بدست آمده با نتایج تجربی موجود انطباق خوبی را نشان می¬دهد. نتایج حاصله نشان می¬دهد که تزریق اکسیژن به درون شعله گاز طبیعی بوسیله تغییر در محل ورود اکسیژن، ضمن افزایش زردسوزی شعله، میانگین انتقال حرارت تابشی آن را به میزان 27 درصد افزایش می¬دهد. همچنین تزریق اکسیژن به درون شعله باعث افزایش میانگین دمای شعله شده و توزیع دمای یکنواختی را در امتداد طولی کوره ایجاد می¬نماید.

کلمات کلیدی

شعله گاز طبیعی – انتقال حرارت تابشی – اکسیژن – آلاینده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055706,
author = {احمدیان حسینی, امیرجواد and پورحسینی حصاری, سید هادی and مقیمان, محمد and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی تحلیلی اثر جابجایی سوخت و اکسیژن بر پارامترهای احتراقی شعله گاز طبیعی},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شعله گاز طبیعی – انتقال حرارت تابشی – اکسیژن – آلاینده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی اثر جابجایی سوخت و اکسیژن بر پارامترهای احتراقی شعله گاز طبیعی
%A احمدیان حسینی, امیرجواد
%A پورحسینی حصاری, سید هادی
%A مقیمان, محمد
%A مه پیکر, محمدرضا
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2016

[Download]