فیزیولوژی محیطی گیاهی, دوره (9), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (22-33)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز )

نویسندگان: شکوفه انتشاری , معصومه ارس خلجی , سید منصور سیدنژاد , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود کارخانجات صنعتی در کنار شهرها یکی از معضلات آلودگی در این شهرهاست. شناخت و استفاده از گیاهان مقاوم در فضای سبز کمک شایانی به تصفیه هوای این مناطق میکند. در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوای منطقه صنعتی صنایع فولاد اهواز بهعنوان منطقه آلوده بر روی برخی از فاکتورهای مقاومتی نسبت به تنش در دو گونه درختی غالب کنوکارپوس و جمبو مورد بررسی قرار گرفت و با نمونههای گیاهی مشابه برداشت شده از منطقه پاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هردو گیاه سطح برگی در منطقه آلوده نسبت به پاک کاهش در حالیکه میزان قندهای محلول در شرایط آلوده افزایش معنیداری یافت. در گیاه جمبو میزان پرولین تحت تاثیر آلودگی هوا بهطور معنیداری افزایش یافت. از طرف دیگر در گیاه جمبو میزان اسیدآسکوربیک، مآلون دی آلدئید برگ و شاخص مقاومت به آلودگی هوا کاهش ولی در گیاه کنوکارپوس تنها میزان مآلون دی آلدئید برگ بطور معنیداری افزایش یافت در حالی که آلودگی تاثیر معنیداری بر سایر پارامترها در این گیاه نداشت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت هر دو گیاه در محدوده گیاهان حساس قرار داشته ولی گیاه کنوکارپوس نسبت به جمبو مقاومت بیشتری نسبت به آلودگی هوا در منطقه مورد مطالعه نشان داد.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, صنایع فولاد اهواز, مقاومت, Conocarpus erectus , Syzygium cumini
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055717,
author = {شکوفه انتشاری and معصومه ارس خلجی and سید منصور سیدنژاد and واعظی, جمیل},
title = {بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز},
journal = {فیزیولوژی محیطی گیاهی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {2},
month = {April},
issn = {2423-7671},
pages = {22--33},
numpages = {11},
keywords = {آلودگی هوا، صنایع فولاد اهواز، مقاومت، Conocarpus erectus ، Syzygium cumini},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز
%A شکوفه انتشاری
%A معصومه ارس خلجی
%A سید منصور سیدنژاد
%A واعظی, جمیل
%J فیزیولوژی محیطی گیاهی
%@ 2423-7671
%D 2014

[Download]