تحقیقات منابع آب ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (47-56)

عنوان : ( تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی )

نویسندگان: بیژن قهرمان , احسان امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی استوکاستیکی باران روزانه در بسیاری از مدل ها (برای مثال هیدرولوژی، هواشناسی، تولید محصول) کاربرد دارد. بیش تر مدل های شبیه سازی استوکاستیکی تک-ایستگاهی بوده و مدل های اندکی ساختار همبستگی بارندگی (وقوع و مقدار) را به صورت چند-ایستگاهی درنظر می گیرند. با این-حال در مدل های موجود توجهی به احتمال ناایستایی پارامترهای دخیل نمی شود. تعداد 36 ایستگاه باران سنجی در گستره ی سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با طول دوره ی آماری 30 سال درنظر گرفته شد. پارامترهای مدل شبیه سازی استوکاستیکی باران روزانه که در آن وقوع بارندگی از فرآیند مارکوف مرتبه ی اول و وقوع مقدار بارندگی از تابع چگالی گامای دومتغیره پیروی می کرد برای 6 ماه بارانی سال (آبان تا اردیبهشت) به دست آمد. نشان داده شد که پارامترهای این مدل (2 پارامتر احتمال بارانی بودن مشروط بر بارانی بودن یا نبودن روز پیش برای وقوع بارندگی و دو پارامتر شکل و مقیاس تابع چگالی گاما) به طور معنی داری به ماه سال و محل ایستگاه بستگی دارد ولی هیچ رابطه ی معنی داری برای برآورد آن ها به دست نیامد. نشان داده شد که هر 4 پارامتر مدل شبیه سازی در زمان ناایستا می باشد. ناایستایی توسط تغییرات پله ای غیرنظام مند مدل شد. نتایج نشان داد که پارامترهای تابع چگالی مقدار بارندگی تقریبا بدون پله بودند که ممکن است منجر به استخراج تابع چگالی ناحیه ای شود. با این حال هم سو نبودن محل پله ها و تعداد آن ها برای پارامترهای مدل استوکاستیکی شبیه سازی بارندگی، موجب دشواری در تاثیر ناایستایی در شبیه سازی می شود

کلمات کلیدی

, تابع چگالی گاما, ماتریس احتمال انتقال بارندگی, اقلیم خشک و نیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055722,
author = {قهرمان, بیژن and امینی, احسان},
title = {تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-2347},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {تابع چگالی گاما، ماتریس احتمال انتقال بارندگی، اقلیم خشک و نیمه خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی
%A قهرمان, بیژن
%A امینی, احسان
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2015

[Download]